Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier

Beslutad av kommunstyrelsen 10 oktober 2018 § 213. Dokumentansvarig nämnd: kommunstyrelsen. Dokumentansvarig tjänsteperson: webbstrateg och kommunikatör, kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Detta dokument innehåller riktlinjer för kommunikation via Mjölby kommuns webbplatser det vill säga kommunens officiella hemsida och intranät, samt sociala medier.

1. Inledning

Dokumentet är kopplat till Mjölby kommuns värdegrund och kommunikationspolicy liksom till vår webbhandbok och rutiner för sociala medier. All kommunikation och informationshantering på den officiella hemsidan, på intranätet och i sociala medier ska ske utifrån gällande lagar.

Innehåll med sekretess och/eller känsliga uppgifter får inte finnas på vare sig Mint, Mjölby.se eller i kommunens sociala medier.

Kommunikationen ska ske utifrån uppsatta mål och målgruppernas behov och förutsättningar. Oavsett funktionsnedsättning eller språklig bakgrund ska man kunna ta del av informationen.

2. Riktlinjens innehåll

Domännamn

Mjölby kommuns officiella hemsida har huvuddomänen mjolby.se. Kommunens övriga webbplatser kan använda mjolby.se/namn alternativt namn.mjolby.se. Domänregistreringen ska ske via kommunledningskontoret, som godkänner domännamnet.

Webbplatser

Endast aktuell och korrekt information ska finnas tillgänglig på Mjölby kommuns webbplatser. Webbplatserna är inte ett arkiv, där all information ska sparas. Inaktuell information och gamla versioner av dokument ska tas bort.

Den officiella hemsidan - Mjölby.se

Den officiella hemsidan Mjölby.se är kommunens viktigaste kanal för information och kommunikation. Webbplatsen ska ge en samlad bild av kommunens service och tjänster. Webbplatsen ska också bidra till ökad kunskap om kommunen som politiskt styrd organisation och om vilka påverkansmöjligeter som finns.

Målgrupper är invånare, presumtiva invånare, civilsamhället, näringslivet, organisationer, myndigheter och massmedia.

Webbplatsen Mjölby.se ska:

 • vara lätt att förstå och ta del av
 • vara aktuell, tillgänglig, efterfrågad och användbar
 • ge förutsättningar för kommunikation och dialog
 • bidra till att stärka kommunens varumärke och arbetsgivarvarumärke
 • följa etablerade standarder och riktlinjer inom tillgänglighetsområdet
 • följa Mjölby kommuns grafiska profil.

Följande handlingar ska finnas på webbplatsen Mjölby.se:

 • e-tjänster och blanketter som riktar sig till invånare och övriga externa aktörer
 • kallelser, handlingar och protokoll för kommunfullmäktige och nämnder
 • kungörelser
 • politiskt beslutade styrdokument som exempelvis planer och policyer
 • kvalitetsredovisningar
 • ekonomisk information som exempelvis budget och årsredovisning

Intranätet Mint

Mint är en viktig intern informationskanal och plattform för verktyg för anställda i Mjölby kommun. Målgruppen är alla medarbetare och chefer, förtroendevalda samt privata utförare som behöver tillgång till intranätet eller delar av intranätet.

Intranätet är åtkomligt från alla internetuppkopplade datorer och enheter och utanför kommunens nätverk. Här finns webbaserade system tillgängliga, information som berör det dagliga arbetet och övergripande information om kommunen. Här ska medarbetare och chefer även kunna kommunicera med
varandra.

Intranätet har inloggning och utan användaruppgifter kan ingen utomstående komma åt innehållet.

Intranätet ska:

 • vara ett stöd i det dagliga arbetet och för verksamhetsutveckling
 • skapa delaktighet, främja dialog och erfarenhetsutbyte
 • informera om medarbetarnas skyldigheter, rättigheter och möjligheter
 • informera om nyheter och vad som är på gång i kommunen
 • följa etablerade standarder och riktlinjer inom tillgänglighetsområdet
 • följa Mjölby kommuns grafiska profil.

Sociala medier

Med sociala medier avses konton på exempelvis Facebook, Instagram och Bloggar. Konton i sociala medier ska ha tydligt formulerade och dokumenterade syften och mål och startas efter beslut av närmaste chef.

Målgrupper är invånare, presumtiva invånare, medarbetare och presumtiva medarbetare, civilsamhället, näringslivet, organisationer, myndigheter och massmedia.

När konton startas och/eller avslutas ska det anmälas till kommunikatören på kommunledningskontoret.

Alla kommunens inlägg i sociala medier ska:

 • vara lätta att förstå och ta del av
 • vara aktuella, tillgängliga, efterfrågade och användbara
 • ökad kunskapen om kommunen som politiskt styrd organisation och om vilka påverkansmöjligeter som finns
 • ge förutsättningar för kommunikation och dialog
 • bidra till att stärka kommunens varumärke och arbetsgivarvarumärke
 • följa rutinen för kontohantering i sociala medier

Kommungemensamma konton och verksamhetkonton

Kommungemensamma konton i sociala medier förvaltas och administreras av kommunstyrelsens förvaltning. Se Rutin för kommungemensam kontohantering av sociala medier. Närvaro på Youtube och LinkedIn ska endast ske via de kommungemensamma kontona. HR-specialist på personalavdelningen är ansvarig för LinkedIn och webbmaster på kommunledningskontoret ansvarar för Youtubekontot.

3. Ansvar och uppföljning

Ansvar för webbsidor är ett delat och gemensamt ansvar. Grundprincipen är att informationsansvaret följer verksamhetsansvaret. Chefer på alla nivåer ansvarar för informationsinnehållet på kommunens webbplatser. Medarbetare som skriver eller lämnar uppgifter för publicering på webben ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Förvaltningscheferna är ytterst ansvariga för ”sina” konton i sociala medier och ska informeras när ett konto startas eller avslutas.

Webbredaktion

Webbfunktionen har det övergripande ansvaret för förvaltning, utveckling och uppföljning av webbplatserna. Webbfunktionen består av webbstrateg, kommunikatör/webbredaktör och webbmaster på kommunledningskontoret. Webbfunktionen ska lyfta webbfrågor i kommunens webb- och kommunikationsnätverk.

Superredaktörer

På varje förvaltning ska förvaltningschefen utse en superredaktör. Förvaltningschefen ansvarar för att superredaktören har nödvändig kompetens och får den arbetstid som behövs för uppdraget. Superredaktören ska ingå i webb- och kommunikationsnätverk.

Redaktörer

Förvaltningar som ansvarar för många webbsidor externt och/eller internt kan utse ytterligare redaktörer. Dessa samordnas av superredaktören.

Tekniskt ansvar

It-avdelningen har det tekniska ansvaret för webbserver, uppdateringar, it-säkerhetsfrågor och behörigheter.

Webb- och kommunikationsnätverk

Nätverket leds och sammankallas roterande av webbstrateg, marknadschef, kommunikatör och marknadsstrateg vid kommunstyrelsens förvaltning. I nätverket ingår superredaktörerna från kommunens alla förvaltningar. Nätverket ska bland annat arbeta med utvecklingsfrågor för kommunens webbplatser. Nätverket ska också initiera och diskutera förslag till förbättringar och samverkan när det gäller kommunikations- och marknadsföringsfrågor. Gruppen ska delge varandra kunskaper och erfarenheter.

Senast publicerad