Mjölby kommun, länk till startsidan

Handlingsplan för trygghet och säkerhet, delplan räddningstjänst

Framsida för ##dokumentnamn##

Räddningstjänsten utgår från de lagkrav som åläggs kommunerna i Lag om skydd mot olyckor (2003:778) samt Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) och syftar i huvudsak till att skydda och rädda människor, egendom och miljö.

Den enskilde ska erbjudas hjälp och stöd såväl före, under som efter en händelse. Räddningstjänsten ska genom sitt olycksförebyggande och operativa arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun. I detta program redovisas räddningstjänstens verksamheter inom delområdet säkerhet och olycksförebyggande.

Om styrdokumentet

  • Diarienummer: KS/2019:41
  • Beslutad av: Beslutad av fullmäktige -
  • Aktualitetsgranskad: Ej granskad än
  • Dokumentansvarig nämnd: Byggnads- och räddningsnämnden
  • Dokumentansvarig person: Vice räddningschef
  • Dokumenttyp: Plan
  • Antal sidor: 17 st
Ladda ner dokumentet