Mjölby kommun, länk till startsidan

Hållbarhetsarbete i kommunen

Mjölby kommun arbetar aktivt med hållbar utveckling, vilket är en tydlig utgångspunkt i kommunens vision för 2045. Där lyfts livsmiljö, livsvillkor och livskraft som grundpelare för ett hållbart samhälle. Det innebär bland annat att vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande.

Vad är då hållbar utveckling?

Hållbar utveckling brukar beskrivas utifrån tre olika delar; ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Alla delarna är lika viktiga och är beroende av varandra.

  • Ekonomisk hållbarhet innehåller bland annat produktivitet, investeringar, finansiell stabilitet, nyskapande och infrastruktur.
  • Social hållbarhet innehåller områden som utbildning, arbetsliv, hälsa, trygghet, delaktighet, kultur och kreativitet.
  • Ekologisk hållbarhet innehåller klimat, biologisk mångfald, ekosystem, luft, mark och vatten.

Energi- och klimatstrategi

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som rör miljön och naturen. Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Vi måste även producera hållbar mat, utan att förstöra och smutsa ner vårt vatten och vår jord.

Genom att ändra våra livsstilar kan vi minska den globala uppvärmningen. Det innebär till exempel att vi måste ändra våra resvanor, minska energianvändningen och minska på vårt avfall.

I kommunen jobbar vi bland annat med att minska energiåtgången i våra fastigheter och uppmuntrar våra anställda till att åka kollektivt i första hand när de ska på tjänsteresor. När det inte är möjligt att resa kollektivt har vi tillgång till flertalet elbilar och biogasbilar.

Ekonomisk hållbarhet

Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan att slita på naturresurser eller människa.

I ett hållbart samhälle växer ekonomin genom en effektivare omsättning av material. Varor kan ersättas med tjänster och återanvändningen kan öka.

Mjölby kommun vill att kommunen ska växa och att fler företag ska etablera sig. Det kräver att vi ger nya invånare och företagare goda förutsättningar, till exempel genom att det finns kvalificerad arbetskraft, god infrastruktur, bra skolor och ett stabilt politiskt system.

Utvecklingen får dock inte ske på bekostnad av någon av de två andra dimensionerna- social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Den sociala dimensionen är väldigt bred. Den berör bland annat barnens rättigheter, där varje barn har rätt till utbildning, att yttra sina behov och åsikter med mera. Även jämlikhet och jämställdhet är områden som berörs.

Ingen ska diskrimineras på grund av kön och könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Det är också viktigt att skapa förutsättning för en god hälsa. För att uppnå detta krävs att många olika delar samverkar, till exempel sömn, fysisk aktivitetet och matvanor. Det handlar också om bra boendemiljö, skola och arbetsmiljö.

Kultur är något som ofta glöms bort när vi talar om hållbar utveckling, men som är en viktig del för att vi människor ska må bra.

Mjölby kommun vill skapa möjlighet till goda levnadsvanor och livsvillkor så som ett tryggt samhälle, bra skolor, bra mat, fysisk rörelse, inga droger och låg kriminalitet.

Kontakt

Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg

Telefon: 010-234 50 88

E-post: asa.carlberg@mjolby.se

 

Karin Ulrich, hållbarhetsstrateg

Telefon: 010-234 68 80

E-post: karin.ulrich@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?