Mjölby kommun, länk till startsidan

Service- och kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt för att kvaliteten på vår service och våra tjänster ska bli bättre. Därför gör vi olika typer av kundundersökningar och jämför oss med andra kommuner.

Meborgarundersökning

Vartannat år gör Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning åt Mjölby kommun. Resultaten blir en viktig del av kommunens planerings- och utvecklingsarbete.

Medborgarundersökning 2021

Resultatet från Medborgarundersökningen 2021 visar att 96 procent av invånarna är nöjda med Mjölby kommun som en plats att bo och leva på och 90 procent också nöjda med hur kommunen sköter sina verksamheter.

Endast 25 procent anser att man har möjligheter till insyn och inflytande över kommunala beslut och verksamheter medan drygt 70 procent av medborgarna kan rekommendera andra att flytta till Mjölby kommun. Inom de flesta områden är kommunens resultat bättre än de övriga 160 kommunerna som har deltagit i undersökningen.

2021 var det 493 personer i åldrarna 18 och uppåt som valde att besvara enkäten.

Läs Medborgarundersökningen för 2021 Pdf, 413.9 kB.

Kritik på teknik

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner att delta i undersökningen där kommuninvånarna får tycka till om hur den kommunala tekniken – skötseln av gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering samt kommunkommunikationen – fungerar. Årets undersökningsomgång är den tionde i ordningen och den genomförs vart tredje år.

Syftet med enkätundersökningen är för kommunen att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar. Samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Läs resultatet från undersökningen Kritik på teknik Pdf, 939.4 kB.

Kvalitetsdeklarationer

En kvalitetsdeklaration är ett "kvitto" där brukare, politiker och tjänstepersoner skriftligen blir överens om vad som gäller för en kommunal tjänst. Kvalitetsdeklarationer visar vad du som kund kan förvänta dig av kommunens tjänster.

Kvalitetsdeklaration för företagslots

Kvalitetesdeklaration för färdtjänst

Miljönämndens kvalitetsdeklaration för små avlopp

Miljönämndens kvalitetsdeklaration för värmeutvinning

Miljönämndens kvalitetsdeklaration för rådgivning

Miljönämndens kvalitetsdeklaration för hantering av klagomål

Redovisning av synpunkter

Via kommunens digitala synpunktshanteringssystem kan invånare göra felanmälningar, lämna beröm och förslag eller komma med klagomål när det gäller kommunens service. Synpunkterna är en källa till förbättringar och ökar invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.

År 2020 dokumenterades 1480 synpunkter och fel vilket är fler än föregående år. Antalet inkomna synpunkter och felanmälningar skiljer sig stort nämnderna emellan. De allra flesta rör felanmälningar inom tekniska nämndens områden. Verksamheterna blir allt bättre på att hålla den uppsatta svarstiden om fem dagar.

Synpunkter som behandlades under året gällde bland annat; utrustning och rutiner med anledning av pandemin, önskemål om en elcykelpool, fler hastighetsbegränsningar, avslutningskatalog där en klass fattades.

Exempel på åtgärder som genomförts under året är:

  • hantering av synpunkter på utrustning och rutiner inom omsorgs- och socialnämndens område utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer
  • nya avbytarbås på Vifolkavallen
  • klottersanering

Allmänheten har till viss del informeras om de förbättringar som genomförts utifrån inkomna synpunkter och fel.

Förskola, skola

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan.

Skolenkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringsliv/företag

Nöjd-kund-index företag

Mjölby kommun vill vara en riktigt bra plats för företagande. En god kommunal service är en viktig del i företagsklimatet och därför mäter vi årligen upplevelsen av vår service. Resultatet blir ett verktyg för oss att kunna utveckla vår verksamhet.

Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighets­utövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt ser­veringstillstånd.

Företagarna får tycka till om sex olika serviceområden och där får kommunens myndighetsutövning ett högre betyg än landets genomsnittsbetyg (anges inom parentes). För Mjölby kommun är bemötande med ett NKI på 84 (79) det område som får högst betyg. Därefter följer kompetens 81 (75), tillgänglighet 81 (74), rättssäkerhet 80 (75), effektivitet 80 (73) och information 78 (72).

Läs hela undersökningen 2019 Pdf, 730.2 kB.

Omsorgs- och socialförvaltningen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen sammanställer varje år resultat från de nationella mätningarna för att kunna jämföra verksamheternas kvalitet inom hemtjänst och äldreboende.

Undersökningar 2022

Undersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen, särskilt boende i Mjölby 2022 Pdf, 1.6 MB.

Undersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen, hemtjänsten i Mjölby 2022 Pdf, 1.6 MB.

Vad tycker personer med funktionsnedsättning om sina insatser?

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten. Deltagandet är frivilligt och kommuner samt privata aktörer har själva bestämt inom vilka delar av verksamheterna de genomför undersökningen och alla brukare vid deltagande enheter ska erbjudas att delta. Här är resultatet för tre områden för personer med funktionsnedsättning i Mjölby kommun.

Brukarundersökning för Daglig verksamhet LSS 2022 Pdf, 316.1 kB.

Brukarundersökning för Boendestöd enligt socialtjänstlagen 2022 Pdf, 296.9 kB.

Brukarundersökning för Gruppbostad LSS 2022 Pdf, 309.4 kB.

Kvalitetsberättelse

I omsorgs- och socialförvaltningens kvalitetsberättelse kan du läsa mer om våra verksamheter, vad vi gjort under senaste året och hur det är att arbeta hos oss.

Läs kvalitetsberättelsen för 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs kvalitetsberättelsen för 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?