Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Hulje östra industriområde i Mjölby

Byggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för utbyggnad av återvinningscentralen i Hulje samt kompletterande bebyggelse för kommunens verksamhet. Planområdet består dels av befintlig återvinningscentral, räddningstjänstens övningsfält samt naturmark norr och öst om befintliga bebyggelse.

Planområdet omfattar del av Hulje östra industriområde samt naturmark norr och öst om området.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Mjölby kommun är i behov av att bygga ut sin återvinningscentral som är belägen i Hulje Östra industriområde. En ny detaljplan behöver tas fram för att möjliggöra utbyggnad av återvinningscentralen.

Den nya detaljplanen föreslår att ytterligare mark planläggs för återvinningscentralens verksamhet, att räddningstjänsten fortsättningsvis ska kunna bedriva verksamhet inom området och möjlighet för byggnation av en samordnad anläggning för kommunens drift, fastighetsavdelning och måltid- och lokalvård.

Området utgörs idag av befintliga verksamhetstomter, naturmark samt ett nedlagt grustag med relativt stora nivåskillnader.

Detaljplanen var utställd för samråd under vintern 2020 med delvis annan inriktning och markanvändning än pågående förslag. Planarbetet avstannade efter samrådstiden och har i början av 2024 återupptagits.

Vad händer just nu?

Planförslaget var är utställt för samråd december-januari 2020. Nu pågår planarbete för att ta fram ett granskningsförslag.

Vad tycker du?

Synpunkter skickas skriftligen till

Samhällsbyggnadsnämnden, Mjölby kommun
595 80 Mjölby

eller via e-post till samhallsbyggnad@mjolby.se

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Detaljplanen är just nu i granskningsskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Samråd om planförslaget pågick den 14 dec 2020 till den 25 januari 2021.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 15e juni 2020 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

BRN §98 Detaljplan i Mjölby för Hulje 8:1 (Hulje östra) - planbesked Pdf, 56.9 kB.

Kontakt

Marika Tano
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?