Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Nytt centrum i Mantorp

Byggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för ett nytt centrum med bostäder affärer, vårdcentral, skolor m.m. i centrala Mantorp. En annan viktig del är en ny bro över järnvägen i Trumpetarevägens förlängning. Planområdet ligger söder om järnvägen vid stationen och vidare västerut.

Planområdet omfattar ett område söder om järnvägen i Mantorp från stationen och västerut mot vattentornet.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Utbyggnaden av Mantorps tätort ger upphov till nya behov av bl.a. service. En ny skola behöver tas i bruk under andra halvan av 2020-talet och Region Östergötland har meddelat att de har behov av en ny vårdcentral. Som en del i översiktsplanen föreslås utbyggnadsområden för bl.a. ett nytt centrum i anslutning till pendeltågsstationen. För att nå nytt centrum bedöms det vara nödvändigt att bygga en ny tillfart över järnvägen väster om centrumområdet.

 

Vad händer just nu?

Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram ett förslag till detaljplan. Som grund för detta genomförs ett antal utredningar i planområdet. Samråd beräknas kunna ske under vintern 2023.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i startskedet när arbetet med att förbererda ett samråd pågår.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 14 december 2021 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag Pdf, 113.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?