Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Nytt centrum i Mantorp

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för ett nytt centrum med bostäder affärer, vårdcentral, skolor m.m. i centrala Mantorp. En annan viktig del är en ny bro över järnvägen i Trumpetarevägens förlängning. Planområdet ligger söder om järnvägen vid stationen och vidare västerut.

Planområdet omfattar ett område söder om järnvägen i Mantorp från stationen och västerut mot vattentornet.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Utbyggnaden av Mantorps tätort ger upphov till nya behov av bl.a. service. En ny skola behöver tas i bruk under andra halvan av 2020-talet och Region Östergötland har meddelat att de har behov av en ny vårdcentral. Som en del i översiktsplanen föreslås utbyggnadsområden för bl.a. ett nytt centrum i anslutning till pendeltågsstationen. För att nå nytt centrum bedöms det vara nödvändigt att bygga en ny tillfart över järnvägen väster om centrumområdet. Det innebär att en bro byggs i förlängningen av Trumpetarevägen.

Vad händer just nu?

Planförslaget är ute på samråd under perioden 1 april - 6 juni. Under samrådet ges berörda grannar och allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Planhandlingar:

Planbeskrivning Pdf, 40.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta med bestämmelser Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta Pdf, 760.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta Pdf, 716.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingarna finns även att ta del av på biblioteket i Mantorp och i stadshusets foajé. På biblioteket i Mantorp finns även en fysisk modell i skala 1:1000 utställd.

Övrigt material som beskriver planförslaget:

Informationsfilm med planförslaget beskrivet i korthet:


Digital 3D-modell:

  • Film som visar en rundvandring i den digitala 3D-modellen av planområdet.
  • Nedladdningsbar kopia av 3D-modellen

3D-modell i sketch-up format. Öppnas i nytt fönster.

Sketch-up finns som gratisversion att använda på egen dator. Har du laddat ner programvaran kan du ladda hem och använda modellfilen för att navigera på egen hand i planförslaget.

 

Minecraftmodell över Mantorp och planförslaget:

Minecraftmodell Mantorp skärmklipp

Skärmklipp från tidig version av Minecraftmodell av planområdet

Här finns möjlighet att ladda ner Minecraftdata till din egen dator om du på egen hand vill bygga vidare på förslaget. Datat är paketerat i en zipfil. Där finns även en textfil som beskriver hur du ska installera datat i programmet.

Nedladdningsbart Minecraftdata Zip, 4.1 MB.

För att kunna arbeta med modellen behöver du ha Minecraft Java edition.


Applikation för kartfunktion ute i fält i planområdet:

Logga Appen Field manps

Kommunen har även lagt upp illustrationskartan så att den är tillgänglig i en kartapplikation som gör det möjligt att navigera i fält där planförslagets gator och kvarter är tänkta.

Så här gör du:

  1. Gå in på Play Butik respektive App Store.
  2. Ladda ner appen ArcGIS Field Maps i din läsplatta/smartphone
  3. Öppna applikationen, välj "Fortsätt utan att logga in"
  4. Längst upp, i sökfältet, sök "Mantorp Fall samrådshandlingar"
  5. Du är nu inne i kartapplikationen.

För att kunna navigera i planförslaget när du är ute i fält måste du ge programmet behörighet till din platsdata!

Tänk på att det inte är tillåtet enligt allemansrätten att gå på fält med växande gröda!

Vad tycker du?

Den 1 april - 6 juni pågår samråd om planförslaget. Allmänheten är under samrådet välkommen att komma in med synpunkter.

Kommunen bjuder även in till träffar med allmänheten för att svara på frågor och ta emot synpunkter på planförslaget. Träffarna sker i form av öppet hus där man kan komma och gå när det passar bäst. Ingen föredragning sker av planförslaget, men det finns informationsmaterial på plats.

Öppet hus:
Tid: 11 maj kl. 18-20
Plats: Kyrkans hus

Tid: 24/4 kl. 16-18
Plats: Utomhus, vid Mantorps station

Tid: 23/5 kl. 16-18
Plats: Utomhus, vid Mantorps station

Synpunkter skickas skriftligen till

Samhällsbyggnadsnämnden, Mjölby kommun
595 80 Mjölby 

eller via e-post till samhallsbyggnad@mjolby.se

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet och det är möjligt att lämna synpunkter. Efter samrådet bearbetas planförslaget för att i ett senare skede ställas ut för granskning. Även under granskningen är det möjligt att lämna synpunkter på förslaget innan det antas. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 14 december 2021 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag Pdf, 113.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?