Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Södra Svartå strand i Mjölby

Byggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för bland annat flerbostadshus, förskola och centrumverksamheter. Planområdet ligger söder om Nygatan mellan Svartån och järnvägen och är cirka 16 hektar stort.

Planområdet i rödstreckat

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

För att möta kommunens vision om ökad befolkning behöver fler områden planläggas för bostäder. Vad gäller central områden för flerbostadshus är det framförallt Svartå strand som kan erbjuda detta.

Planområdet är beläget ca 500 meter söder om Mjölby centrum och är ca 16 hektar stort. Planen avgränsas av södra stambanan och Svartån samt Nygatan i norr och Järnvägsgatan i söder.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en ny stadsdel i centrala Mjölby med bostäder, förskola och centrumverksamheter. Planen syftar också till att bevara och utveckla kulturmiljöer och skapa en god livsmiljö med hög gestaltningsmässig kvalitet i såväl bebyggelse som de allmänna ytorna.

Detaljplanens mål är att tillgodose efterfrågan av centralt belägna bostäder och service samt skapa kvalitativa offentliga miljöer för alla Mjölbybor. Målet är även att koppla ihop området med övriga Mjölby genom nya gång- och cykelstråk och gator.

Planförslaget föreslår ca 700 lägenheter, förskola med plats för 110 barn samt centrumbverksamheter i befintligt lokstall.

Planförslaget avviker inte från gällande fördjupad översiktsplan för Svartå strand antagen 2012. Planförslaget bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

Vad händer just nu?

Samråd om förslaget pågick från 5 september till och med 17 oktober 2022. Nu bearbetas samrådsyttranden och eventuella justeringar i förslaget görs inför granskningen av detaljplanen.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Samråd om planförslaget pågick 5 september till 17 oktober 2022.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 9 MB.

Planbeskrivning Pdf, 10.2 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2.3 MB.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 26e juni 2019 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

BRN_2019_77-BRN §79 Pdf, 128 kB.

Utredningar

AFRY (2020-01-15). Svartå strand: Utredning inför detaljplan Pdf, 10.3 MB..

Efterklang (2022-03-03). Bullerutredning Svartå strand. Pdf, 8.3 MB.

EnviroPlanning AB (2021-01-26). Översiktlig inventering av musslor längs Svartå Strand. Pdf, 2.1 MB.

EnviroPlanning AB (2020-08-12). Inventering av Kungsfiskare, Södra Svartå strand (etapp 2). Pdf, 1.3 MB.

Fennicus Natur (2016). Naturvärdesinventering vid Svartån, Mjölby. Pdf, 3.2 MB.

Fredriksson arkitektkontor AB (2020-11-30). Lokstallet, Mjölby 39:4 och 40:13, Mjölby kommun. Antikvarisk utredning inför ny detaljplan. Pdf, 33.5 MB.

MSB (2015-11-17). Översvämningskartering utmed Svartån, biflöde till Motala ström. Sträckan från Öringe till utloppet i Roxen, Rapport nr: 36 Pdf, 8.4 MB.

Ramboll AB (2022-01-21). Trafikalstring & visumanalys Svartå strand. Pdf, 4.3 MB.

Sigma Civil (2022-02-28). Dagvattenutredning Svartåstrand etapp 2, Systemhandling, Version 2.0. Pdf, 22.2 MB.

Sigma Civil (2022-02-28). PM - geoteknik. Pdf, 2.9 MB.

Sigma Civil (2021-05-21). Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – geoteknik. Pdf, 8.8 MB.

Tyréns AB (2018-07-06). Miljöteknisk markundersökning, Svartå strand etapp 2. Pdf, 23.9 MB.

Tyréns AB (2020-03-11). Masshantering med GeoBIM, Svartåstrand etapp 2. Pdf, 4.6 MB.

Tyréns AB (2019-07-01). Miljöinventering Mjölby lokstallar. Pdf, 4.9 MB.

Tyréns AB (2019-06-28). Miljöteknisk mark- och luftundersökning lokstallarna Mjölby. Pdf, 3.2 MB.

WSP (2012-06-21). RAPPORT Fördjupad riskbedömning för översiktsplan Svartå strand, Mjölby. Pdf, 1.5 MB.

WSP Brand & Risk (2020-12-02). Bilaga – Kompletterande bedömning Svartå strand. Pdf, 624.3 kB.

WSP Brand & Risk (2021-03-12). Riskbedömning Kvarnområdet 1 och 6 i Mjölby. Pdf, 2.6 MB.

WSP (2012-05-24). Vibrationsutredning. Pdf, 1.9 MB.

Östergötlands museum (2019). Arkeologisk utredning etapp 1, Svartå strand Pdf, 1 MB.

 

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Jonas Loiske
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?