Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för kvarteret Storspoven m.fl. i Mjölby

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram en ny detaljplan längs Hargsvägen i Östra Eldslösa. Planarbetet påbörjades redan 2012 men har varit vilande och nu återupptagits. Området är ca 18 hektar stort och består av småhusbebyggelse. Syftet med detaljplane är att anpassa planbestämelserna så att de bättre stämmer överens med hur området har utvecklats över tiden och ge möjlighet att bygga till befintliga bostäder. Planen syftar även till att ge skydd till kulturmiljövärden som finns i området.

Planområdet är markerat med röd linje. Området sträcker sig längs med Hargsvägen i Östra Eldslösa i Mjölby.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Planområdet omfattar ett område i Östra Eldslösa som sträcker sig längs Hargsvägen. Området innehåller bebyggelse med olika karaktärsdrag från sent 1800-tal och fram till 1970-talet. Med tiden har många hus renoverats och byggts om för att bättre passa med de behov som finns idag.

I samband med en förfrågan om tillbyggnad av ett enbostadshus inom området gav Byggnads‐ och räddningsnämnden 2012 förvaltningen i uppdrag att revidera gällande detaljplan så att den överensstämmer bättre med befintlig bebyggelse. Byggnadskontoret tog fram en översyn av kvarteret Storspoven med flera 2013 som ligger som underlag för denna detaljplan.

Syftet med detaljplanen är att anpassa planbestämmelserna så att de bättre överensstämmer med hur området har utvecklats över tiden och att i viss mån ge möjlighet att bygga till befintliga bostadshus. Planen syftar också till att skydda kulturmiljövärden som finns i egnahemsområdet.

Målet med detaljplanen är att möjliggöra för en naturlig förtätning av området genom att befintliga hus kan få en ökad storlek samtidigt som områdets kulturmiljöhistoriska kvaliteter inte ska gå förlorade.

Detaljplanen bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan, antagen 2011. Detaljplanen är också förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå som en följd av planen.

Vad händer just nu?

Just nu utreds områdets förutsättningar och befintlig bebyggelse ska mätas in. Utifrån inmätningar och gällande detaljplaner arbetas sedan ett förslag för ny detaljplan fram.

När ett förslag är framtaget kommer detaljplanen ställas ut för samråd. Då kan boende inom området och allmänheten lämna in synpunkter på förslaget. Samråd planeras till sommaren 2024. Du kommer då att hitta planförslaget här på hemsidan.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i startskedet.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 23e januari 2012 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Sammanträdesprotokoll BRN 2012 Storspoven 5, Mjölby församling Tillbyggnad av enbostadshus Pdf, 482.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Marika Tano
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?