Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 40:6 m.fl. (Vårdboende)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Mjölby 40:6 m.fl. Planområdet ligger i Mjölby väst om Lundbybadet intill Smålandsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändning för uppförande av ett vårdboende. Planförslaget innebär ett avsteg från gällande översiktsplan för Mjölby antagen 2011 och handläggs därför enligt utökat förfarande.

Planområdet ligger mellan Smålandsvägen och simhallen

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Den demografiska utvecklingen i landet och i kommunen visar på en stor ökning av äldre efter år 2020. För att tillgodose det ökade behovet av vård- och omsorgsplatser avser Mjölby kommun att uppföra ett nytt vårdboende.

Vad händer just nu?

Detaljplanen var utställd för samråd under hösten 2019. Granskning av planförslaget pågick från 6 april till den 11 maj 2020. Planförslaget skickades till kommunfullmäktige för antagande i september 2020, men återremitterades med uppdraget att även inrymma möjligheter till bostäder i planområdet. Planarbetet är för nuvarande vilande.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Granskning av planförslaget pågick 6 april - 11 maj 2020.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Marika Tano
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?