Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan i Mjölby för Skiftesgatan och Sörby bygata

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för småhus vid Skiftesgatan och Sörby bygata. Inom planarbetet ingår även utredning av behovet för en gång- och cykelväg länga Hästholmenbanans tidigare sträckning. Den exakta omfattningen av planområdet är under utredning.

Planområdet omfattar kvarteret Floretten vid korsningen Skänningevägen och Vetagatan

Orienteringskarta med planområdet markerat med rött linjeraster.

Kort om detaljplaneändringen

För att möta kommunens vision om ökad befolkning behöver fler områden planläggas för bostäder. Samhällsbyggnadsnämnden har därför gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda detaljplanearbete för förtätning med småhusbebyggelse.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för småhusbebyggelse samt gång- och cykelväg. Syftet är vidare att reglera befintliga bostäder inom området som inte omfattas av detaljplan.

Vad händer just nu?

Planförslaget förbereds för samråd och planeras ställas ut för samråd hösten 2024.

Inkomna synpunkter kommer därefter bearbetas för ev. förändringar av planförslaget.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i startskedet. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de beslut som tagits fram under arbetets gång.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22:e maj 2024 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden 2024-04-25 §58 Pdf, 869 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen gav den 6:e mars 2024 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta en detaljplan för Skiftesgatan och Sörby bygata.


Planbesked

Detaljplanebeställning Skiftesgatan och Sörby bygata 2024-03-06 §34 Pdf, 282.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Marika Tano
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?