Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Vattenverkstan-Trojenborg i Skänninge

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för småhus i Skänninge. Planområdet ligger i området kring bäcken vid den gamla Vattenverkstan, kommunförrådet samt gräsytor mellan Trojenborgs flerbostadshus och Trojenborgsskolan.

Planområdet omfattar området mellan Trojenborgsskolan och flerbostadshusen norr om skolan samt området vid gamla Vattenverkstan och kommunförrådet, inklusive det gamla koloniområdet och en remsa jordbruksmark.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Skänninges senaste småhusområde Hattorps är nu utbyggt med infrastruktur och alla
tomter är anvisade till tomtkön och tingade. För fortsatt utbyggnad föreslår fördjupad
översiktsplanen för Skänninge 2015 en rad platser som värderats i en förstudie som
lokaliseringsutredning 2020. Förstudien föreslår Trojenborg och Vattenverkstan som
Skänninges nästa utbyggnadsområden. Platserna har värderats och jämförts utifrån
sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer, exempelvis närhet till rekreation och
tågstation, påverkan på Skenaån och möjlighet till trafikangöring.

Med bakgrund av detta har Byggnads- och räddningsnämnden gett Byggnadskontoret i uppdrag att inleda arbete med en ny detaljplan i området. Planområdet är cirka 6 hektar stort och består av en mindre remsa åkermark, f.d. koloniområde, ett naturområde med en bäck som mynnar i Skenaån, det gamla vattenverket (även kallat Vattenverkstan), kommunförrådet samt öppna gräsytor väster om skolan. Genom området flyter Skenaån.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i form av radhus, kedjehus och villor i området. Syftet är också att förstärka Skänninges stadsbild genom att bygga vidare på karaktärsdrag från bebyggelsen i det gamla Skänninge. Ett ytterligare syfte är att förbättra tillgängligheten till Skenaån och stärka rekreationsvärdena i Skänninge.

Vad händer just nu?

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett samrådsförslag. Den 18 september fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att samråda om planen och planen var ute på remiss till berörda myndigheter och allmänheten 2 oktober-30 november 2023.

Just nu bearbetas detaljplanen inför granskning utifrån inkomna synpunkter.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Nedan hittar du aktuella planhandlingar och kan se vad som har hänt tidigare i planprocessen samt läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Samråd om planförslaget pågick den 2 oktober-30 november 2023. Den 25 oktober hölls ett samrådsmöte för allmänheten.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 7.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Presentation samrådsmöte, 2023-10-25 Powerpoint, 21.6 MB.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 14e december 2022 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Detaljplan i Skänninge för del av Fållinge 26:17 m.fl. (Vattenverkstaden/Trojenborg) - Planuppdrag Pdf, 149.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Marika Tano
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?