Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Eldslösa södra i Mjölby

Planen syftar till att utreda möjligheten till att exploatera området med bostäder och vårdboende. Planområdet är cirka 20 hektar och beläget i Eldslösa knappt 2.5 kilometer från Mjölby centrum. Området avgränsas av Eldslösaleden i norr.

Planområdet ligger söder om Eldslösaleden och väster om Hargsvägen och öster om Eldslösa by

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

För att möta kommunens vision om ökad befolkning behöver fler områden planläggas för bostäder. När det gäller nya områden för småhus är det framförallt de nordöstra och södra delarna av tätorten som kan erbjuda detta. Området Södra Eldslösa närmast Eldslösaleden består av ett småbrutet landskap med betesmarker och skogsklädda områden. Det finns höga naturvärden både i de skogsklädda partierna och på delar av betesmarken. Delar av planområdet finns utpekat i gällandeöversiktsplan (2011) som framtida bostadsområde.

Planen syftar till att utreda möjligheten till att exploatera området med bostäder och ett vårdboende samtidigt som områdets viktigaste naturvärden bevaras i så stor mån som möjligt.

Vad händer just nu?

Sedan samrådet har kommunen arbetat vidare med planförslaget utifrån inkomna synpunkter och nya kunskaper som tillkommit genom utredningar. En redogörelse för inkomna synpunkter och kommunens svar kommer tillgängliggöras i en samrådsredogörelse i samband med granskningsförslaget av planen. En förändring sedan samrådet är att planområdet inte ska rymma en grundskola utan istället ett vårdboende. Skolan planeras istället inom detaljplan Eldslösa Norra som pågår parallellt. Planen bedöms riskera påverka naturmiljön negativt, därför tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram.

Beslut om granskning planeras ske under våren 2023.


Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 24e mars 2020 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Startbeslut Word, 28.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Caroline Ekman Gyllemark
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?