Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Viringe Norra

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för verksamhet- och industrimark i anslutning till Viringe. Planområdet ligger intill befintliga Viringe.

Planområdet omfattar mark intill befintliga Viringe

Karta över planområdets ungefärliga läge.

Kort om detaljplanen

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade i december 2021 att en detaljplan ska tas fram för att pröva möjligheten att utöka Viringe med mer verksamhetsmark samt se över de faktiska användningarna i det befintligt byggda Viringe verksamhetsområde jämfört med vad detaljplanerna tillåter.

Närheten till E4 innebär stora möjligheter men också krav på att god trafikföring kan ske vid Viringe och i närområdet i samband med ett utbyggt verksamhetsområde. Detaljplanen tittar också på möjligheten att eventuellt utöka verksamhetsmark för de fastigheter som ligger längs E4 och trafikplatsen i norr.

Upprätthållande av naturvärden och grönstråk ska säkerställas, liksom allmänhetens tillgång till skogen.

Vad händer just nu?

Planarbetet är i tidigt skiss- och utredningsarbete. Samråd förväntas ske under hösten 2024.


Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i startskedet. Nedan kan du läsa om planprocessen.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 14e december 2021 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Planuppdrag Word, 733.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Maria Tvede-Möller
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?