Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Kvarnområdet och resecentrum i Mjölby

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan med bland annat bostäder och centrumverksamheter samt en ny tågperrong på västra sidan av järnvägen.

Planområdet ligger norr om länsväg 969 och befintlig ny villabebyggelse i Lycketorp söder om planområdet. Norr om planområdet finns en tallskog, i öster jordbruksmark.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Planens syfte är att möjliggöra bostäder och centrumverksamheter och värna de äldre kvarnbyggnadernas kulturhistoriska värden. Planens syfte är även att möjliggöra nya offentliga ytor i och längs med Magasinsgatan och en förlängning av resecentrum med ny tågplattform på västra sidan av järnvägen.

Planens mål är att stärka den östra centrumdelen genom en livskraftig användning av området med attraktiva bostäder och centrumverksamheter. Mer liv och rörelse väntas bidra till ökad trygghet och säkerhet i området. Föreslagna torgytor, gång- och cykelbanor och planteringar bidrar till ökad trafiksäkerhet och orienterbarhet inom området. Totalt medger planförslaget ca 20 000 kvadratmeter (BTA) för bostäder och centrumändamål i befintlig och tillkommande bebyggelse.

Planen bedöms vara förenlig med målsättningen i den fördjupade översiktsplanen för Svartå strand (2012).

Planområdet ligger norr om länsväg 969 och befintlig ny villabebyggelse i Lycketorp söder om planområdet. Norr om planområdet finns en tallskog, i öster jordbruksmark.

3d-modell som visar hur området skulle kunna se ut när det är färdigbyggt (Winell & Jern Arkitekter).

Vad händer just nu?

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 oktober att förslaget av detaljplanen kan skickas ut på samråd. Planen är nu skickad till berörda sakägare och myndigheter på remiss samt finns allmänt tillgänglig på denna sida samt i fysiskt exemplar i stadshusets entré, Burensköldsvägen 11 i Mjölby.

Samrådet är en möjlighet för allmänheten att tycka till om och påverka planens utformning. Den som inte framfört sina synpunkter senast under granskningen, kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av detaljplanen.

Aktuella detaljplanehandlingar hittar du under fliken Samråd nedan.

Vad tycker du?

Den 13 november 2023 - 8 januari 2024 pågår samråd om planförslaget. Allmänheten är under samrådstiden välkommen att komma in med synpunkter.

Kommunen bjuder även in till ett samrådsmöte för allmänheten genom ett öppet hus för att ge information om och diskutera planförslaget. Öppet hus sker:

9 december klockan 10-14
Plats: Galleria Kvarnen, Jerikodalsgatan 3 i Mjölby

14 december klockan 16-18
Plats: Stationsporten (tunneln under järvägen), resecentrum i Mjölby

Synpunkter skickas skriftligen till

Samhällsbyggnadsnämnden, Mjölby kommun
595 80 Mjölby

eller via e-post till samhallsbyggnad@mjolby.se

Det går också bra att lämna in skriftliga synpunkter via medborgarservice i stadshuset.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden lämnade den 21e januari 2017 planbesked att kommunen avser att upprätta en ny detaljplan för området och att detaljplanearbetet ska påbörjas.


Protokollsutdrag

BRN_2016_160 -BRN §11 Pdf, 24.4 kB.

Samråd om planförslaget pågår 13 november 2023 till och med 8 januari 2024.

 

Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 979.4 kB.

Planbeskrivning med behovsbedömning Pdf, 5.8 MB.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Jonas Loiske
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?