Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Lundbyvallen i Mjölby

Byggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för industrimark i Lundby industriområde i Mjölby. Planområdet ligger mellan Svarvargatan, Hallevadsgatan och Truckgatan och är cirka nio hektar stort.

Planområdet ligger mellan Svarvargatan i norr, Hallevadsgatan i väster och söder om och Truckgatan i öster. Inom planområdet finns fotbollsplaner, hus kopplade till idrottsverksamheten, en gång- och cykelväg samt naturområden.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för mer industrimark i Lundby industriområde.

Detaljplanen innebär att kvartersmark för industri planläggs på stora delar av planområdets yta. Längs med Svarvargatan och Hallevadsgatan föreslås parkmark. Gång- och cykelbanan som går genom planområdet idag får i och med planförslaget en ny sträckning och hamnar längs med Hallevadsgatan. Gång- och cykelvägens exakta läge kommer att klargöras i senare skede när förprojekteringen kommit igång. Inom användningen park kommer också en befintlig dagvattendamm ingå. Dammen kommer skötas av kommunen. Ytterligare dagvattendamm kan bli aktuellt men hamnar inom kvartersmark.

Östgötaleden går igenom planområdet idag. Då leden ligger på ytor som i detaljplanen förslås bli industrimark, kommer leden att behöva läggas i nytt läge.

Ytterligare förslag i detaljplanen är att Truckgatan blir kvartersmark och inte längre är en allmänt tillgänglig gata.

En naturvärdesinventering och trafikutredning har gjorts. I fortsatt detaljplanearbete kommer buller, luft, arkeologi, geoteknik utredas, samt projektering av dagvattenhantering och gång- och cykelväg. En miljökonsekvensbeskrivning kommer tas fram till granskningsskedet av planen.

Vad händer just nu?

Samråd skedde mellan den 28e november 2022 till och med den 23e januari 2023. Öppet hus hölls den 12e januari 2023 kl. 16-18 i
Stadshusets entré på Burensköldvägen 11 i Mjölby.

Nu bearbetas planförslaget efter inkomna synpunkter och framtagande av flera utredningar inför granskning pågår. Hemsidan kommer att uppdateras när granskning påbörjas och sakägare kommer att få information om nya planförslaget i brevlådan.


Vad tycker du?

Under granskningen av detaljplanen kommer du kunna skicka in synpunkter på planförslaget. Hur du gör det kommer att stå här när granskningen inleds.

Frågor som endast berör utredning kring flytten av fotbollsplanerna hänvisas till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Under samrådet samlas synpunkter på planförslaget in från allmänheten och myndigheter, organisationer och företag.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 14e december 2021 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Justerat protokoll 2021-12-14 § 184 Pdf, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Maria Högberg
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?