Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Lundbyvallen i Mjölby

Byggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för industrimark i Lundby industriområde i Mjölby. Planområdet ligger mellan Svarvargatan, Hallevadsgatan och Truckgatan och är cirka nio hektar stort.

Planområdet ligger mellan Svarvargatan i norr, Hallevadsgatan i väster och söder om och Truckgatan i öster. Inom planområdet finns fotbollsplaner, hus kopplade till idrottsverksamheten, en gång- och cykelväg samt naturområden.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för mer industrimark i Lundby industriområde.

Detaljplanen innebär att kvartersmark för industri planläggs på stora delar av planområdets yta. Längs med Svarvargatan och Hallevadsgatan föreslås parkmark. Gång- och cykelbanan som går genom planområdet idag får i och med planförslaget en ny sträckning och hamnar längs med Hallevadsgatan. Gång- och cykelvägens exakta läge kommer att klargöras i senare skede när förprojekteringen kommit igång. Inom användningen park kommer också en befintlig dagvattendamm ingå. Dammen kommer skötas av kommunen. Ytterligare dagvattendamm kan bli aktuellt men hamnar inom kvartersmark.

Östgötaleden går igenom planområdet idag. Då leden ligger på ytor som i detaljplanen förslås bli industrimark, kommer leden att behöva läggas i nytt läge. Kommunen kommer titta vidare på denna fråga tillsammans med Länsstyrelsen.

Ytterligare förslag i detaljplanen är att Truckgatan blir kvartersmark och inte längre är en allmänt tillgänglig gata. Återkomst till fastighet Trucken 3 samt till parkytorna inom planområdet ska dock säkerställas i detaljplanen.

En naturvärdesinventering och trafikutredning har gjorts. I fortsatt detaljplanearbete kommer buller, arkeologi, geoteknik utredas, samt projektering av dagvatten och gång- och cykelväg. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att behöva tas fram av kommunen.

Vad händer just nu?

Samråd av planförslaget sker mellan den 28e november 2022 till och med den 23e januari 2023. Samrådsförslaget av detaljplanen finns länkad nedan samt i ett blädderexemplar i stadshusets entré på Burensköldsvägen 11 i Mjölby. I planbeskrivningen står att sista dagen att lämna synpunkter på samrådsförslaget är den 9 januari, vilket är felaktigt. Rätt datum är 23 januari.

Kommunen bjuder in till ett samrådsmöte i form av öppet hus för allmänheten för att ge information och svara på frågor om planförslaget:

12e januari 2023 kl. 16-18
Stadshusets entré, Burensköldvägen 11 i Mjölby

 

Planhandlingar, samråd:

Plankarta Pdf, 451.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning med behovsbedömning Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Vad tycker du?

Mellan 28e november 2022 och 23e januari 2023 pågår samråd av planförslaget. Allmänheten är under samrådstiden välkommen att komma in med synpunkter, senast den 23 januari.

Synpunkter skickas skriftligen till

Byggnads- och räddningsnämnden, Mjölby kommun
595 80 Mjölby 

eller via e-post till byggnad@mjolby.se

Frågor som endast berör utredning kring flytten av fotbollsplanerna hänvisas till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Under samrådet samlas synpunkter på planförslaget in från allmänheten och myndigheter, organisationer och företag.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 14e december 2021 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Justerat protokoll 2021-12-14 § 184 Pdf, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Maria Högberg
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?