Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Lundbyvallen

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram en ny detaljplan för industrimark i Lundby industriområde i Mjölby. Planområdet ligger mellan Svarvargatan, rv 32 och Truckgatan.

Planområdet ligger mellan Svarvargatan i norr, Hallevadsgatan i väster och söder om och Truckgatan i öster. Inom planområdet finns fotbollsplaner, hus kopplade till idrottsverksamheten, en gång- och cykelväg samt naturområden.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för mer industrimark i Lundby industriområde.

Detaljplanen innebär planläggning av industrimark på idrottsplanerna Lundbyvallen. Truckgatan avses bli kvartersmark industri och därför inte längre är en allmänt tillgänglig gata. En ny gång- och cykelbana planeras anläggas längs idrottsområdets södra gräns mot Hallevadsgatan mellan övergångspassagen på Hallevadsgatan och mot Truckgatans infart. Syftet är att komplettera den gångväg som finns i Lundby industriområde österut. Den befintliga gång- och cykelvägen som går genom ett naturområde väster om idrottsplanerna kommer vara oförändrad.

En naturvärdesinventering och trafikutredning har gjorts. I fortsatt detaljplanearbete kommer buller, luft, geoteknik och miljöteknisk markundersökning utredas, samt förprojektering som inkluderar en dagvattenutredning och utreder förutsättningar för bland annat en ny gång- och cykelväg.

En miljökonsekvensbeskrivning kommer tas fram till granskningsskedet av planen.

Vad händer just nu?

Samråd skedde mellan den 28e november 2022 till och med den 23e januari 2023. Öppet hus hölls den 12e januari 2023 kl. 16-18 i
Stadshusets entré på Burensköldvägen 11 i Mjölby.

Nu bearbetas planförslaget efter inkomna synpunkter och framtagande av ytterligare utredningar inför nästa skede som är granskning. Hemsidan kommer att uppdateras när granskning påbörjas och sakägare kommer att få information om nya planförslaget i brevlådan.


Vad tycker du?

Under granskningen av detaljplanen kommer du kunna skicka in synpunkter på planförslaget. Hur du gör det kommer att stå här när granskningen inleds.

Frågor som endast berör utredning kring flytten av fotbollsplanerna hänvisas till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Under samrådet samlas synpunkter på planförslaget in från allmänheten och myndigheter, organisationer och företag.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 14e december 2021 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Justerat protokoll 2021-12-14 § 184 Pdf, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Albert Lindgren
Exploateringsingenjör

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?