Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Eldslösa etapp 3 i Mjölby

Arbetet med detaljplanen har blivit nedprioriterat gentemot andra pågående detaljplaneuppdrag och därav finns det ingen aktuell tidplan för kommande samråd.

Byggnadskontoret arbetar med att ta fram en ny detaljplan för småhus i ett område i södra Eldslösa. Det kan även finnas behov av att planlägga för en ny förskola inom området. Detaljplanen omfattar en yta sydväst om Eldslösa by och nordväst om Carlslund. Den exakta omfattningen av planområdet är under utredning.

Planområdet är beläget sydväst om Eldslösa by och nordväst om Carlslund.

Karta över planområdets ungefärliga läge.

Kort om detaljplanen

För att möta kommunens vision om ökad befolkning behöver fler områden planläggas för bostäder. Byggnads- och räddningsnämnden har därför gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda detaljplanearbete för en tredje etapp i Eldslösa i Mjölby. Sedan tidigare planläggs Eldslösa Norra och Eldslösa Södra.

I nämndens beslut om planuppdrag pekas två alternativa områden ut - ett område i Hålaskogen precis söder om den pågående detaljplanen Eldslösa Norra samt ett område söder öster om järnvägen mellan Eldslösa by och Carlslund. I beslutet anges att det område som bedöms ge störst volym bostäder samt vara lämpligast i förhållande till infrastruktur, service och framgångsrik handläggning ska planläggas. Byggnadskontorets bedömning är att det södra av de två lägena är bäst lämpat för planläggning utifrån dessa kriterier.

Planområdet bedöms kunna bli cirka 15-20 hektar stort och består av brukad åkermark. Området omges av åkerholmar med bitvis höga naturvärden.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheten att bygga bostäder i form av villor, kedjehus och radhus samt eventuellt en förskola. Åkerholmarna som omger området bevaras och erbjuder en fin närnatur.

Vad händer just nu?

Just nu utreds områdets förutsättningar och en struktur arbetas fram. Bland annat utreds hur området bäst kan anslutas till befintlig teknisk infrastruktur och hur bullret från järnvägen ska hanteras.

När en struktur är satt och vi vet mer om områdets förutsättningar kommer samråd om detaljplanen att genomföras. Du kommer då att hitta planförslaget här på hemsidan.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu arbetas ett förslag fram inför samråd. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 14e december 2021 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Detaljplan i Mjölby för del av Eldslösa 10:4 (Östra Eldslösa) - Planuppdrag Pdf, 72.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Marika Tano
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?