Mjölby kommun, länk till startsidan

Hantering av personuppgifter

Information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Planenheten, Stadsbyggnadskontoret Mjölby kommun

Dummybild

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress och namn på de fastigheter som du äger i eller vid ett detaljplaneområde. Vi sparar även övriga kontaktuppgifter som du lämnar till kommunen under planarbetets gång.


Syftet med behandlingen är att kunna avgränsa vilka som kan anses vara berörda av detaljplanen samt hålla kontakt med dessa under planarbetet.
Vi har fått dina uppgifter från lantmäteriets fastighetsregister avseende adresser ochfastighetsbeteckningar. Övriga kontaktuppgifter har vi fått från er. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) samt övrig gällande lagstiftning och förordningar. Dina uppgifter kommer därmed att bevaras.


De personuppgifter vi behandlar gällande dig registreras i samhällsbyggnadsnämndens ärendehanteringssystem. De uppgifter som lämnas i yttranden kan delas till berörda aktörer i det aktuella projektet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.


Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden i Mjölby kommun.


Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Rätten att begära betyder inte att byggnadskontoret alltid kan genomföra din begäran då annan lagstiftning kan kräva att uppgifterna bevaras.


Du når oss enklast på samhallsbyggnad@mjolby.se
Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se


Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?