Mjölby kommun, länk till startsidan

Översiktsplan

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och redovisar kommunens syn på grunddragen i användningen av mark och vatten, hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen tillgodoser riksintressen.

Varje kommun ska enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. I Mjölby gäller den kommuntäckande överersiktsplanen (ÖP) 2011.

Den kommuntäckande översiktsplanen är antagen av Mjölby kommunfullmäktige 23 augusti 2011. Förslaget är en färdplan för framtiden med idéer om framtida markanvändning. Vision 2025 utgör planens huvudinriktning. Planen omfattar hela kommunen med fördjupningar för tätorter. Den senast antagna fördjupningen eller planen gäller för det område som omfattas av planen.

Kommunens planeringsstrategi

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner i början av mandatperioden ta ställning till om översiktsplanen och dess olika delar är aktuell samt vilka utredningar, underlag och översiktsplaneuppdrag som bör behandlas under kommande år.

Kommunfullmäktige antog kommunens planeringsstrategi 12 december 2023.

Program för översiktlig planering i Mjölby kommun 2024-2027 Pdf, 4.5 MB.

Pågående översiktsplanearbete

Ny översiktsplan för landsbygden och de mindre orterna antogs av kommunfullmäktige 18 juni 2024 Öppnas i nytt fönster.

Kommunomfattande tematiskt tillägg avseende miljö- och riskfaktorer antogs av kommunfullmäktige 18 juni 2024

Ny fördjupning för Mjölby tätort med närområde håller på att tas fram

Gällande översiktsplan

Översiktsplan 2011

Översiktsplan 2011 avsåg hela kommunens yta. I den fanns även ett tematiskt tillägg avseende vindkraft. Det tillägget bedömdes dock vara inaktuellt i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen 2018.

Det finns senare antagna fördjupningar som gäller för angivna områden.

Plankarta Pdf, 26 MB, öppnas i nytt fönster.

Textdel 1 - övergripande planbeskrivning Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Textdel 2 - ortsanalyser Pdf, 42.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupningar av översiktsplan (FÖP)

När vi gör en mer detaljerad plan för ett avgränsat område kallas det fördjupad översiktsplan. Fördjupade översiktsplaner upprättas för mindre delar av kommunen.

Skänninge (2016)

I Skänninge gäller fördjupad översiktsplan Skänninge. Det övergripande målet för planen är att skapa ett attraktivt Skänninge att leva och bo i för alla åldrar. Riktlinjerna sammanfattades med ett levande centrum, att värna om brukningsvärd jordbruksmark samt att bevara kulturarv och värna Skänninges identitet.

Den 26 april 2016 antog kommunfullmäktige planen.

Planhandling Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Svartå strand (2012)

För en del av Mjölby centrum gäller fördjupad översiktsplan för Svartå Strand. Syftet med planen är att utreda framtida stadsförnyelse av centrums industriområde mellan järnvägen och Svartån i Mjölby stad; främst för bostäder men även för befintliga och nya verksamheter.

Den 13 november 2012 antog kommunfullmäktige planen.

Planhandling Pdf, 11.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Mantorp (2021)

Fördjupningen av översiktsplanen redovisar hur tätorten kan växa från dagens cirka 4 000 invånare till 7 000 invånare genom nya utbyggnadsområden söder om järnvägen och ett nytt centrum söder om pendeltågsstationen.

Den 28 september 2021 antog kommunfullmäktige planen.

Plankarta Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?