Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Mejeriet 1

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu tillsammans med fastighetsägaren med att ta fram en ny detaljplan som möjliggör delvis omvandling av befintlig bebyggelse på fastigheten Mejeriet 1 till bostäder. Planområdet ligger mellan Kanikegatan, Prästgårdsliden och Bryggargränd i centrala Mjölby.

Planområdet omfattar fastighet Mejeriet 1 som ligger vid korsningen Kanikegatan och Prästgårdsliden, i centrala Mjölby.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Fastighetsägare önskar pröva möjligheten att omvandla delar av den befintliga bebyggelsen på fastigheten Mejeriet 1 till bostadsändamål men samtidigt bevara centrumverksamheter i övriga delar av byggnaderna. Befintlig detaljplan medger endast centrumverksamhet vilket är anledningen till att en ny detaljplan behöver tas fram.

Fastigheten består av två äldre tegelbyggnader, i övrigt är marken i stort sett hårdgjord. Byggnaderna, som kallas mejeriet respektive magasinet, har höga kulturmiljövärden.

Detaljplanen tas fram genom en så kallad byggherredriven planprocess, vilket innebär att byggherren anlitar egen planarkitekt för att ta fram en detaljplan samt ansvarar för upphandling av de utredningar och underlag som behövs. Stadsbyggnadskontoret är med som stöd och har fortsatt myndighetsansvaret.

Vad händer just nu?

Detaljplanen är i inledande skiss och utredningsarbete. Samråd förväntas ske under 2024.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i ett inledande skede.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24e augusti 2023 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Beslut om planbesked och planstart Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade den 24e augusti 2023 planbesked att kommunen avser att upprätta en ny detaljplan för området.


Protokollsutdrag

Beslut om planbesked och planstart Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Maria Tvede-Möller
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?