Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan i Väderstad för Väderstad-Bosgård 1:8

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8, se avgränsning nedan. Området är avgränsat av Stationsvägen i söder, gamla banvallen i norr, gamla stationshuset och åkermark i öster pespektive väster.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för nya bostäder. Detaljplaneförslaget möjliggör för bostäder i form av småhus, så som radhus, parhus och friliggande villor. Uppförs bebyggelsen som radhus kan cirka 2 bostäder byggas, om frilligande villor byggs kan cirka 1 bostäder uppföras. Detaljplaneförslaget medger bebyggelse i en våning.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan

Samråd om planförslaget genomfördes under tiden 25 september till 21 oktober 2018. Under samrådet inkom yttranden till byggnadskontoret. Granskning genomfördes 19 december 2018 - 25 januari 2019

Vad händer just nu?

Detaljplan för en första etapp för byggande av nya bostäder längs Stationsvägen antogs av kommunen i december 2020 och vann laga kraft januari 2021. Beslut om antagande av den aktuella planetappen avvaktar byggstart för den första etappen.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i antagandeskedet. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Granskning av planförslaget pågick 19 december 2018 - 25 januari 2019.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 781.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Samråd om planförslaget pågick 25 september - 21 oktober 2018.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 873.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?