Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan i Väderstad för Väderstad-Bosgård 1:8

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8, se avgränsning nedan. Området är avgränsat av Stationsvägen i söder, gamla banvallen i norr, gamla stationshuset och åkermark i öster pespektive väster.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för nya bostäder. Detaljplaneförslaget möjliggör för bostäder i form av småhus, så som radhus, parhus och friliggande villor. Uppförs bebyggelsen som radhus kan cirka 2 bostäder byggas, om frilligande villor byggs kan cirka 1 bostäder uppföras. Detaljplaneförslaget medger bebyggelse i en våning.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan

Samråd om planförslaget genomfördes under tiden 25 september till 21 oktober 2018. Under samrådet inkom yttranden till byggnadskontoret. Inkomna yttranden och kommunens ställningstagande med anledning av dessa framgår av samrådsredogörelsen.

Vad händer just nu?

Detaljplan för en första etapp för byggande av nya bostäder längs Stationsvägen antogs av kommunen i december 2020 och vann laga kraft januari 2021. Beslut om antagande av den aktuella planetappen har avvaktat intressent för den första etappen.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i antagandeskedet. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Granskning av planförslaget pågick 19 december 2018 - 25 januari 2019.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 781.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Samråd om planförslaget pågick 25 september - 21 oktober 2018.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 873.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?