Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Storgårdsområdet i Väderstad

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde i sydöstra delen av Väderstad

Planområdet omfattar ett område från Vallsbergsvägen i väster och mot nordost upp till Väderstad AB

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Planens syfte är att möjliggöra ny småhusbebyggelse i ett naturskönt område i Väderstad. Som en del av detta ingår även att möjliggöra villabebyggelse i området öster om Storgårdsvägen, där det i nuläget endast är möjligt att bygga tätare småhusbebyggelse. Längst i norr planläggs dock för att möjliggöra dels en omvandling av nuvarande dagvattenkulvert till ett öppet dike, dels en möjlighet för uppställning och parkering av fordon och redskap inom ramen för Väderstad AB:s verksamhet. Ytterligare ett delsyfte med planen är att möjliggöra utbyggnaden av en större gata som gör det möjligt att leda om trafiken till Väderstad AB från Vallsbergsvägen/Folkungavägen. Utöver detta syftar detaljplanen till att möjliggöra en utvidgning av förskolan. Syftet med det norra delområdet är att möjliggöra en intern transportväg väster om Väderstad AB:s fabriksbyggnader.

Planen ska reglera markanvändningen samt byggnadernas placering i förhållande till gaturummet och grannfastigheterna. Planen ska också reglera en begränsning av de nya byggnadernas storlek och höjd samt säkerställa trafiksäkra utfarter. I övrigt är ambitionen att tillåta en relativt stor variation i bebyggelsens utformning. För Vallsbergs Nygårds gårdsmiljö, som har höga kulturmiljövärden, införs bestämmelser om varsamhet och rivningsförbud.

Vad händer just nu?

Ett förslag till detaljplan för området var ute på samråd under slutet av 2010. Ett omarbetat planförslag var föremål för samråd hösten 2020. Sedan har planarbetet inväntat en förprojektering av gator och ledningar för området. Förprojekteringsarbetet förväntas färdigställas våren 2024.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i förarbetet inför granskningsskedet. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Samråd om planförslaget pågick 28 september - 30 november 2020.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?