Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Lycketorp i Mjölby

Byggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för villor i Lycketorp. Planområdet ligger intill länsväg 969 och i anslutning till befintlig villabebyggelse i söder.

Planområdet ligger norr om länsväg 969 och befintlig ny villabebyggelse i Lycketorp söder om planområdet. Norr om planområdet finns en tallskog, i öster jordbruksmark.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Markägaren vill stycka av planområdet för bostäder med möjlighet att upprätta upp till 6 stycken villatomter.

Planområdet är beläget i nordöstra Lycketorp, cirka 3 kilometer norr om Mjölby centrum. Planområdet nås från Skänningevägen via länsväg 969. Planområdet är cirka 1,5 ha stort.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbetet är i tidigt inledande skiss och utredningsskede.


Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i startskedet.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 14e december 2021 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Beslut om planuppdrag Pdf, 84.5 kB.

Byggnads- och räddningsnämnden lämnade den 21a augusti 2018 planbesked att kommunen avser att upprätta en ny detaljplan för området.


Protokollsutdrag

Beslut om planbesked Pdf, 180.2 kB.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Maria Högberg
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?