Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Ånetorp 1:7 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för villor i östra Lycketorp. Planområdet ligger intill länsväg 969 och i anslutning till befintlig villabebyggelse i söder.

Planområdet ligger norr om länsväg 969 och befintlig ny villabebyggelse i Lycketorp söder om planområdet. Norr om planområdet finns en tallskog, i öster jordbruksmark.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

I samband med utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår under tidiga 2000-talet, begärde Banverket (idag Trafikverket) att en detaljplan för järnvägsutbyggnaden skulle upprättas. Detaljplanen skulle uppdelas i två delar, där den ena berörde järnvägsutbyggnaden och den andra för övriga markområden som berörs av utbyggnaden. Banverket påtog sig att bekosta planläggningen av båda detaljplanerna.

Den fastighetsägare vars fastighet påverkades av dubbelspårsutbyggnaden inkom med planansökan för den andra detaljplanen 2018 med önskemålet att planlägga för cirka sex stycken småhustomter på den del av fastigheten som hamnade norr om väg 969 som lades om i samband med järnvägsutbyggnaden. Denna detaljplan prövar lämpligheten att planlägga för nya småhustomter på del av fastighet Ånetorp 1:7.

Planens syfte är att pröva möjligheten för bostäder i form av friliggande småhus inom del av fastigheten Ånetorp 1:7 och målet är att skapa en kompletterande småhusbebyggelse med bibehållen landsbygdskaraktär och bykänsla samt trygga områdets naturvärden.

Vad händer just nu?

Detaljplanen bearbetas nu efter de synpunkter som inkom under samrådet som skedde under hösten 2023, samt frågor kring hantering av dagvatten och utbyggnad av VA utreds vidare. Stadsbyggnadskontoret planerar att ställa ut reviderat planförslag på granskning under hösten 2024.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i startskedet.

Byggnads- och räddningsnämnden lämnade den 21a augusti 2018 planbesked att kommunen avser att upprätta en ny detaljplan för området.


Protokollsutdrag

Beslut om planbesked Pdf, 180.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 14e december 2021 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Beslut om planuppdrag Pdf, 84.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Maria Tvede-Möller
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?