Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplaneändring i Mjölby för kv. Floretten

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att genomföra en ändring av detaljplanen för kv. Floretten som ligger vid E4 öster om Skänningevägen.

Planområdet omfattar kvarteret Floretten vid korsningen Skänningevägen och Vetagatan

Orienteringskarta med planområdet markerat med rött linjeraster.

Kort om detaljplaneändringen

Företaget Cenova AB äger en stor del av kvarteret Floretten och verksamheten utvecklas så bra att de behöver bygga nya produktionslokaler. Detta har dock visat sig inte vara möjligt med dagens planbestämmelser.

Gällande detaljplan är från 1980-talet och såväl byggnadshöjder som tillåten exploateringsgrad är låga i förhållande till hur detaljplaner för verksamhetsområden normalt sett är utformade.

Därför föreslås en ändring av planbestämmelserna så de bättre motsvarar normal planutformning. Med en sådan ändring kommer Cenova ha möjlighet att utveckla sin verksamhet.

Planändringen föreslås avse hela kvarteret/planområdet.

Vad händer just nu?

Planförslaget har varit på samråd 16 april till 15 maj 2024.

Inkomna synpunkter bearbetas nu för ev. förändringar av planförslaget. Ytterligare utredningar genomförs.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Samråd om planförslaget pågick 16 april - 15 maj 2024.


Planhandlingar:

Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29:e februari 2024 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden 2024-02-29 §18 Pdf, 109.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade den 29:e februari 2024 som planbesked att kommunen avser att genomföra en planprövning för området.


Planbesked

Planprövning i Mjölby för kv. Floretten planbesked Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?