Detaljplan för Mjölby 40:7 (Eldslösa Södra) m.fl.

Planen syftar till att utreda möjligheten till att exploatera området med bostäder och vårdboende. Planområdet är cirka 20 hektar och beläget i Eldslösa knappt 2.5 kilometer från Mjölby centrum. Området avgränsas av Eldslösaleden i norr.

Karta över planområdet. Planområdet är markerat i rött.


För att möta kommunens vision om ökad befolkning behöver fler områden planläggas för bostäder. När det gäller nya områden för småhus är det framförallt de nordöstra och södra delarna av tätorten som kan erbjuda detta. Området Södra Eldslösa närmast Eldslösaleden består av ett småbrutet landskap med betesmarker och skogsklädda områden. Det finns höga naturvärden både i de skogsklädda partierna och på delar av betesmarken. Delar av planområdet finns utpekat i gällandeöversiktsplan (2011) som framtida bostadsområde.

Planen syftar till att utreda möjligheten till att exploatera området med bostäder och ett vårdboende samtidigt som områdets viktigaste naturvärden bevaras i så stor mån som möjligt.

Samråd

Samråd om planförslaget pågick från den 1 mars till den 12 april 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Pågående arbete

Sedan samrådet har kommunen arbetat vidare med planförslaget utifrån inkomna synpunkter och nya kunskaper som tillkommit genom utredningar. En redogörelse för inkomna synpunkter och kommunens svar kommer tillgängliggöras i en samrådsredogörelse i samband med granskningsförslaget av planen. En förändring sedan samrådet är att planområdet inte ska rymma en grundskola utan istället ett vårdboende. Skolan planeras istället inom detaljplan Eldslösa Norra som pågår parallellt. Planen bedöms riskera påverka naturmiljön negativt, därför tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram.

Granskning

Beslut om granskning planeras ske under vintern 2022. När beslut har tagits av Byggnads- och räddningsnämnden kommer information om planförslaget att skickas ut till sakägare och andra berörda. Planförslaget kommer finnas tillgängligt på denna sida samt i stadshusets entré att läsas på plats i blädderexemplar.


Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingarna lämnas av:

Carolin Ekman Gyllemark

Telefon: 010-234 59 63

Mail: Caroline.Gyllemark@mjolby.se

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Illustrationskarta Pdf, 5 MB.

Sammanfattning av planen Pdf, 922 kB.

Utredning - Arkeologi planprogram Pdf, 24 MB.

Utredning - Geoteknik, Eldslösa Södra Pdf, 5 MB.

Utredning - Kompletterande naturvärdesinventering Pdf, 7 MB.

Utredning - Lokaliseringsutredning Pdf, 4 MB.

Utredning - Naturvärdesinventering Planprogram Pdf, 107 MB.

Utredning - Trafik Pdf, 5 MB.

Utredning - Trafikbuller Pdf, 7 MB.

Utredning - VA Pdf, 5 MB.
Pdf, 107 MB.

Senast publicerad