Detaljplan för Mjölby 40:7 (Eldslösa Södra) m.fl.

Planen syftar till att utreda möjligheten till att exploatera området med bostäder och skolområde. Planområdet är cirka 20 hektar och beläget i Eldslösa knappt 2.5 kilometer från Mjölby centrum. Området avgränsas av Eldslösaleden i norr.

Karta över planområdet. Planområdet är markerat i rött.

För att möta kommunens vision om ökad befolkning behöver fler områden planläggas för bostäder. När det gäller nya områden för småhus är det framförallt de nordöstra och södra delarna av tätorten som kan erbjuda detta. Området Södra Eldslösa närmast Eldslösaleden består av ett småbrutet landskap med betesmarker och skogsklädda områden. Det finns höga naturvärden både i de skogsklädda partierna och på delar av betesmarken. Delar av planområdet finns utpekat i gällandeöversiktsplan (2011) som framtida bostadsområde.

Planen syftar till att utreda möjligheten till att exploatera området med bostäder och en skola samtidigt som områdets viktigaste naturvärden bevaras i så stor mån som möjligt.

Just nu går vi igenom de yttranden som inkom under samrådet och bearbetar planen.  

Samråd

Samråd om planförslaget pågick från den 1 mars till den 12 april 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingarna lämnas av:

Carolin Ekman Gyllemark

Telefon: 010-234 59 63

Mail: Caroline.Gyllemark@mjolby.se

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Illustrationskarta Pdf, 5 MB.

Sammanfattning av planen Pdf, 922 kB.

Utredning - Arkeologi planprogram Pdf, 24 MB.

Utredning - Geoteknik, Eldslösa Södra Pdf, 5 MB.

Utredning - Kompletterande naturvärdesinventering Pdf, 7 MB.

Utredning - Lokaliseringsutredning Pdf, 4 MB.

Utredning - Naturvärdesinventering Planprogram Pdf, 107 MB.

Utredning - Trafik Pdf, 5 MB.

Utredning - Trafikbuller Pdf, 7 MB.

Utredning - VA Pdf, 5 MB.
Pdf, 107 MB.