Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplaneändring i Skänninge för Vilan 3 m.fl

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att genomföra en ändring av detaljplanen för fastigheterna Vilan 2 samt Vilan 3.

Planområdet omfattar kvarteret Floretten vid korsningen Skänningevägen och Vetagatan

Orienteringskarta med planområdet markerat med rött linjeraster.

Kort om detaljplaneändringen

Samhällsbyggnadsnämnden avser att ändra gällande detaljplan för fastigheterna Vilan 2 och 3.

Planändringens syfte är att göra ett tillägg med markanvändning för bostadsändamål. Gällande detaljplan medger användningen samlingslokal och därav behöver detaljplanen ändras.

Bakgrunden till planändringen är att fastighetsägaren för Vilan 3 har ansökan om planbesked för Vilan 3 med syfte att tillskapa bostäder i befintlig byggnad

Vad händer just nu?

Planförslaget förbereds för samråd och kommer ställas ut för samråd mellan 29 juni - 27 juli.

Inkomna synpunkter kommer därefter bearbetas för ev. förändringar av planförslaget.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de beslut som tagits fram under arbetets gång.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22:e maj 2024 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-05-22 §75 Pdf, 528.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade den 29:e februari 2024 som planbesked att kommunen avser att genomföra en planprövning för området.


Planbesked

Planbesked i Skänninge för Vilan 3 2023-10-17 §138 Pdf, 103.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Marika Tano
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?