Detaljplan för del av Mjölby 40:5 (Lundbyvallen)

Översiktskarta

Översiktskarta

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av Mjölby 40:5, Lundbyvallen, för att möjliggöra för utbyggnad av industri.

Bakgrund

Efterfrågan på ytor för industi i Mjölby är stor och behov finns därav att planlägga för mer industrimark. Kommunen har avtalat med en intressent om att köpa marken. Området ligger omslutet av Lundby industri- och verksamhetsområde och är en naturlig förtätningsyta för ändamålet. I dagsläget består området av idrottsområdet Lundbyvallen och kringliggande naturmark. Kommunen äger marken och har i dagsläget arrenderat ut idrottsplanerna. En förstudie har tagits fram för att hitta en alternativ lokalisering för idrottsverksamheten.

Samråd

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade på sammanträdet 2022-11-16 §132 att byggnadskontoret kan ställa ut planförslaget på samråd. Samråd sker mellan 2022-11-28 och 2023-01-23. Sakägare kommer få information om detaljplanen och samrådet i brevlådan senast den dag då samrådet inleds.

Ett öppet hus kommer att hållas i foajén i Stadshuset på Burensköldsvägen 11 i Mjölby den 12 januari 2023 mellan klockan 16 och 18. Under öppet hus kommer en digital presentation av detaljplanen rulla och intresserade kan komma och ställa frågor kring detaljplanen till planarkitekt, exploateringsingenjör och tjänsteman från Kultur- och fritidsförvaltningen.

Synpunkter på förslaget ska lämnas in skriftligt till Byggnadskontoret senast den 23 januari 2023. Synpunkter lämnas in via mail till byggnad@mjolby.se eller till medborgarservice i Stadshuset på Burensköldsvägen 11 i Mjölby.

Den som inte lämnar in sina synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att senare överklaga ett antagande av detaljplanen.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 451 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning med behovsbedömning Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Naturvärdesinventering Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkeologi Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Maria Högberg, planarkitekt

tel: 010 - 234 64 21

e-post: maria.hogberg@mjolby.se


Information kring hantering av personuppgifter

Information kring personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad