Detaljplan för del av Mjölby 40:5 (Lundbyvallen)

Översiktskarta

Översiktskarta

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av Mjölby 40:5, Lundbyvallen för att möjliggöra för utbyggnad av industri.

Bakgrund

Efterfrågan på ytor för industi i Mjölby är stor och behov finns därav att planlägga för mer industrimark. Kommunen har avtalat med en intressent om att köpa marken. Området ligger omslutet av Lundby industri- och verksamhetsområde och är en naturlig förtätningsyta för ändamålet. I dagsläget består området av idrottsområdet Lundbyvallen och kringliggande naturmark. Kommunen äger marken och har i dagsläget arrenderat ut idrottsplanerna. En förstudie har tagits fram för att hitta en alternativ lokalisering för idrottsverksamheten.

Detaljplanen planeras skickas ut för samråd under hösten 2022.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Marika Tano, planarkitekt

tel: 010 - 234 59 62

e-post: marika.tano@mjolby.se

Senast publicerad