Mjölby kommun, länk till startsidan

Civilt försvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Kommunen har sina skyldigheter och uppgifter inom det civila försvaret.

Civilt försvar är den verksamhet som upprätthåller samhällets grundläggande funktioner och som utförs av både offentliga och privata aktörer. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Mjölby kommun ska till exempel se till att skolor, förskolor, äldrevård, vattenförsörjning och annan kommunal verksamhet fungerar så bra som möjligt vid krigsfara och krig. Det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Civilt försvar (MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Länk till annan webbplats.

Krisberedskap (Länsstyrelsen Östergötland) Länk till annan webbplats.

Krigsorganisation och krigsplacering

Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställer om till höjd beredskap och riktar in sig på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Kommunens arbete under höjd beredskap utgår till stor del på den fredstida krisorganisation som används för att hantera samhällsstörningar. Höjd beredskap kan också medföra andra uppgifter och utmaningar som kommunen ska hantera inom sin krigsorganisation.

Krigsorganisationen beskriver övergripande hur kommunen ska styras och hur verksamheterna ska organiseras under höjd beredskap. Organisationen ska även uppfylla målen som regeringen har för det civila försvarets förmåga:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • upprätthålla en nödvändig försörjning
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
  • bidra med tillgängliga resurser till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser

Det är extra viktigt att kommunen ser till att den nyckelkompetens som krävs för att fortsätta bedriva samhällsviktiga verksamheter finns kvar i organisationen. Kommunen har därför möjlighet att krigsplacera medarbetare som har specifika kunskaper. Krigsplacering innebär att de medarbetarna tjänstgör i Mjölby kommun under höjd beredskap och inte kan tas i anspråk av annan arbetsgivare.

Allmän tjänsteplikt

Alla som inte är värnpliktiga eller civilpliktiga omfattas av den allmänna tjänsteplikten. Det innebär att du vid höjd beredskap ska arbeta i din nuvarande anställning eller fullfölja uppdrag, tjänstgör enligt frivilligavtal eller utför arbete som anvisats av till exempel Arbetsförmedlingen.

På MSB:s hemsida finns med att läsa om krigsorganisation och krigsplacering;

Krigsorganisation-och-krigsplacering Länk till annan webbplats.

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?