Mjölby kommun, länk till startsidan

Dödsfall och begravning

Mitt i sorgen efter en nära anhörig eller vän kan administration kännas långt borta. Men efter ett dödsfall finns flera praktiska saker som behöver ordnas, som begravning och bouppteckning.

Begravning

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället ska ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla betalar oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

Begravningsombud

För att öka inflytandet och insynen för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan finns begravningsombuden, ett i varje kommun. Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen och ska företräda de som inte tillhör svenska kyrkan

För begravningsplatserna inom Mjölby kommun har länsstyrelsen utsett Yngve Welander.

Telefon: 070-444 78 65
E-post: yngve.welander2@mjolby.se

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

Om det inte finns tillräckligt mycket pengar för att betala begravningen kan anhöriga, dödsbodelägarna, ansöka om ekonomiskt bistånd.

Om den avlidne varit gift eller sambo har även den efterlevande maken/sambon ett visst försörjningsansvar för att betala för begravningen. Försörjningsansvaret gäller även föräldrar när den avlidne varit minderårig. Om den avlidne varit vuxen och ensamstående utreds bara dödsboets ekonomi vid en ansökan om ekonomist bistånd till begravning.

Ekonomiskt bistånd kan beviljas på upp till ett halvt prisbasbelopp, minus de tillgångar som finns i dödsboet.

Läs mer om ansökan om ekonomiskt bistånd

Bouppteckning

När en person avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas. Det kallas bouppteckning.

Bouppteckningen görs alltid skriftligt och visar vem som har tillåtelse att sköta dödsboets affärer.

Läs mer om bouppteckning på Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dödsboanmälan

När den avlidnes tillgångar inte räcker till för att täcka alla kostnader med anledning av dödsfallet, som begravning, gravsten, en månads hyra efter dödsfallet och kostnaden för en bouppteckning, kan du ansöka om dödsboanmälan.

Ansökan om dödsboanmälan görs till dödsbohandläggaren i den kommun som den avlidne var folkbokförd i. Handläggaren utreder ekonomin i dödsboet och bedömer om det går att göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Om den avlidne personen var gift eller registrerad partner ska man ta hänsyn till hans eller hennes andel i de gemensamma tillgångarna när man beräknar om upprättandet av en dödsboanmälan kan vara aktuellt.

Det här krävs för att kunna göra en dödsboanmälan:

 • Den avlidne måste ha varit folkbokförd och boende i Mjölby kommun.
 • Den avlidne får inte ha någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
 • Dödsboets tillgångar får inte röras innan det fastslagits om förutsättningar för en dödsboanmälan föreligger. Betala inga räkningar eller skulder. Dödsboets tillgångar ska i första hand räcka till kostnaden för en begravning.
 • Kontakta banken och säg upp autogiron som är kopplade till den avlidnes konto så snart som möjligt.
 • Släng sopor och mat som kan bli dåligt, men lämna sedan bohaget intakt till dess att ni kontaktat dödsbohandläggare så att hembesök kan göras innan tömningen.
 • Meddela fordringsägare att personen avlidit och att dödsboanmälan eller bouppteckning inväntas. Be att få uppskov med att betala räkningar och stoppa påminnelseavgifter.

Ansökan om dödsboutredning

Blankett för ansökan om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader Pdf, 378.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten skickas till:

Enhet Vuxen
Dödsbohandläggare
Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Underlag som krävs vid boutredning inför dödsboanmälan eller ansökan om bistånd till begravningskostnader

Vid boutredning inför dödsboanmälan eller ansökan om bistånd till begravningskostnader behöver följande handlingar inkomma till utredning:

 • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket samt namn och personnummer till eventuell sambo.
 • Testamente, om det finns.
 • Äktenskapsförord, om det finns.

Uppgifter om utgifter med anledning av dödsfallet:

 • Offert eller faktura på begravningskostnad.
 • Offert eller faktura på gravsten, inskription etc.
 • Kvitto/faktura för eventuell förtäring vid minnesstund.
 • Kvitto/faktura för eventuell dödsannons.
 • Kopia på senaste hyresfakturan.

Finns efterlevande maka/make ska samtliga nedanstående handlingar inlämnas även för denna:

 • Kopia av hela deklarationen för senaste inkomståret där specifikation och preliminär skatteuträkning ska framgå, beställs från Skatteverket om den inte finns tillgänglig (gäller även make/maka/registrerad partner).
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen.
 • Kapitalbesked och räntebesked eller ekonomisk översikt från alla bankkonton på dödsdagen.
 • Kontoutdrag från den avlidnes samtliga bankkonto från dödsdagen och framåt samt en månad bakåt där utförda transaktioner framgår, inkomster/insättningar och utgifter. Om bankfack finns, även inventeringsprotokoll.
 • Uppgifter om innestående fordringar t ex skatteåterbäring.
 • Uppgift om värde eller skrotintyg på eventuella fordon såsom bilar, motorcyklar, båtar med mera.
 • Uppgift om utbetalningar som inkommit till dödsboet efter dödsdagen.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Uppgifter om skulder på dödsdagen.
 • Om bostaden är en bostadsrätt, uppge marknadsvärdet.
 • Om den avlidne hade andel i annat oskiftat dödsbo, bouppteckning som visar detta.
 • Eventuell bouppteckning efter tidigare avliden make/maka.
 • Eventuellt efterlevande make/maka/ reg. partners tillgångar och skulder.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd behöver utöver ovanstående även inlämnas:

 • Beslut om förtidsutbetalning av årets skatt (Handläggare hjälper till att beställa detta från Skatteverket om det är aktuellt).
 • Om sambo finns: tillgångar och skulder hos sambo på dödsdagen, samt kontoutdrag för tiden därefter.

Provisorisk förvaltning av dödsbo

Om dödsbodelägare saknas för att ta hand om bohaget och anordna en begravning ska dödsfallet anmälas till dödsbohandläggaren i kommunen.

Kontakt

Dödsbohandläggare Enhet vuxen
Anne-Marie Nordén
Telefon: 010-234 53 72
E-post: anne-marie.norden@mjolby.se

Bårhus

På bårhuset kan närstående ta avsked. Kontakta begravningsentreprenören för avsked, visning eller andra frågor.

Besöksadressen till bårhuset är Hultvägen 6 C.

Bemanningssamordnare
Camilla Carnrot
Telefon: 010-234 58 88
E-post: camilla.carnrot@mjolby.se

Verksamhetschef hälso- och sjukvård:
Petra Stämneryd
Telefon: 010-234 57 27
E-post: petra.stamneryd@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?