Mjölby kommun, länk till startsidan

Avfall från företag och verksamheter

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att avfall som har uppkommit i verksamheten tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av ditt kommunala avfall.

Vad är verksamhetsavfall och vad är kommunalt avfall?

Alla företag brukar ha minst två sorters avfall – kommunalt avfall och verksamhetsavfall. Kommunalt avfall från företag är hushållsliknande avfall medan verksamhetsavfall är det avfall som uppstår hos företaget. Vi ger en förenklad förklaring här nedan.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall från företag är hushållsliknande avfall, det vill säga avfall som liknar avfall från hushåll. Exempel på företag/verksamheter där kommunalt avfall uppstår är sjukhus, hotell, vandrarhem, restauranger, kaféer, skolor samt företag som har någon form av personalutrymme, toaletter eller samlingslokal. Det kan vara mat- och restavfall från personalkök och pappershanddukar från personal- eller kundtoaletter.

Kommunen ansvarar för att kommunalt avfall från företag hämtas och behandlas.

För mer information om begreppet kommunalt avfall, besök Naturvårdsverket hemsida Vägledning kommunalt avfall. Länk till annan webbplats.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är det övriga avfallet som uppstår i företag, till exempel i affärer eller i företag som tillverkar produkter eller erbjuder tjänster. Det kan vara wellpapp, betong, byggavfall, produktionsspill, elavfall, och farligt avfall. Allt som inte är rest- eller matavfall.

Du som äger flerbostadshus eller driver verksamhet ansvarar för ditt verksamhetsavfall. Du kan anlita en privat avfallsentreprenör och beroende på avfallets mängd kan du även lämna vissa avfallsfraktioner på Hulje Återvinningscentral – mot avgift i båda fall.

Förpackningar från verksamheter

Alla verksamheter ska sortera ut sina förpackningar separat. Genom att göra detta bidrar du till en mer hållbar hantering av resurser och främjar ökad återvinning i samhället. Här kan du som bedriver verksamhet läsa mer om lagkrav och rekommendationer kring förpackningsavfall.

Krav på att skilja förpackning från avfall

Den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet. Förpackningen kan skiljas från sitt innehåll på den plats där avfallet uppstått eller genom att det lämnas till en behandlingsanläggning som kan utföra separeringen.

Krav på att skilja en förpackning från dess innehåll gäller inte förpackningar som innehåller farligt avfall eller läkemedel, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.

Mer information om regler och ansvar på Naturvårdsverkets hemsida Förpackningsavfall från verksamheter. Länk till annan webbplats.

Dispens från att skilja förpackning från avfall

Det finns möjlighet att söka dispens från kravet att skilja förpackningen från avfall. Miljönämnden kan bevilja dispens i de fall en separering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Insamling av förpackningar

Företag och verksamheter kan välja vilken transportör de vill för att ta hand om sitt utsorterade förpackningsmaterial, förutsatt att de har tillstånd från länsstyrelsen att hantera avfall. Förpackningsavfall kan lämnas kostnadsfritt vid mottagningsplatser anordnade av en godkänd producentansvarsorganisation.

Från den 1 januari 2024 ska ansvarig producentansvarsorganisation erbjuda en mottagningsplats per län. Systemet ska sedan byggas ut kontinuerligt fram till 2026, då ska det finnas minst en mottagningsplats per kommun. Det är Naturvårdsverket som beslutar om utbyggnaden av mottagningsplatser.

Naturvårdsverket har meddelat att Näringslivets Producentansvar har den största marknadsandelen och därmed ska ansvara för att ordna och driva mottagningsplatser för verksamhetsavfall.

Närmsta mottagningsplats

Stena Recycling, Bangårdsgatan 3, 587 32 Linköping.

Öppettider: vardagar 7.00-16.00.

Tar emot förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas, trä och övriga förpackningsmaterial.

Stena Recycling, Malmgatan 15, 602 23 Norrköping.

Öppettider: vardagar 7.00-16.00.

Tar emot förpackningar av papper/kartong, plast, metall, trä och övriga förpackningsmaterial. Tar ej emot glasförpackningar, hänvisning till mottagningsplats i Linköping för lämning av glas.

Krav på separat utsortering av bioavfall

Den som har bioavfall ska sortera ut detta och förvara det skilt från annat avfall. Utsorteringskravet omfattar även spillfett, ätlig olja och flytande fett men inte annat flytande matavfall som t ex. kaffe, mjölk och soppa. Det nya kravet gäller alla verksamheter som har kommunalt avfall, från till exempel lunchrum.

Verksamheter som ger upphov till matavfall som inte är kommunalt avfall, ansvarar själva för att avfallet sorteras ut och samlas in separat och lämnas till en behandlingsanläggning.

Du hittar mer information om regler och ansvar på Naturvårdsverket hemsida Krav på separat insamling av bioavfall. Länk till annan webbplats.

Dispens från utsortering av bioavfall

Det finns möjlighet att söka dispens från kravet på utsortering av bioavfall. Miljönämnden kan bevilja dispens i de fall en utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Kontakt

Kundtjänst VA/ Avfall
Telefontid
Vardagar 9.30–12, 13.30–15.30

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?