Mjölby kommun, länk till startsidan

Hälsoskydd för företag och verksamhet

Information om bland annat tillsyn, anmälningsplikt, egenkontroll och ansvar.

Arbete med hälsoskydd har som syfte att förebygga och säkerställa att människor inte får besvär eller blir sjuka av miljön. Besvär innebär störningar som kan påverka hälsan skadligt och som är omfattande och inte tillfälligt. Det innebär bland annat att alla människor ska kunna vistas i offentliga lokaler och besöka verksamheter utan att riskera att drabbas av olägenheter eller smittor.

Vem behöver anmäla?

Vissa verksamheter har en plikt att anmäla sin verksamhet till miljönämnden och får då återkommande tillsyn och inspektioner. Tillsynen av anmälningspliktiga verksamheter bidrar till att färre människor riskerar att utsättas för olägenheter till följd av bristfällig inomhusmiljö, objektburen smitta och kemiska produkter. 

Hälsoskyddsärenden regleras av lagar som miljöbalken med förordningar, Socialstyrelsens föreskrifter, Folkhälsomyndighetens föreskrifter, smittskyddslagen och strålskyddslagen.

Det finns även verksamheter som inte är anmälningspliktiga till miljönämnden men som omfattas av miljöbalkens krav och följdlagstiftning. Exempel på sådana verksamheter är frisörsalonger, massörer, gymanläggningar, vandrarhem, hotell, idrottanläggningar, fastighetsägare för bostäder för uthyrning och verksamheter med vård eller annat omhändertagande. Dessa verksamheter kan få tillsyn och inspektion av miljökontoret.

Följande verksamheter ska anmälas till miljönämnden:

  • Lokaler för hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta och annan smitta genom användning av stickande och skärande verktyg. Exmepelvis fotvård, tatuering och håltagning.
  • Undervisningslokaler, så som förskola, öppen förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.
  • Badanläggning för allmänheten eller bad med många utnyttjande
  • Solarium som allmänheten har tillgång till.

Anmäla hälsoskyddsverksamhet

Anmälan ska göras skriftligt till miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten startas. En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Syftet med anmälan är att myndigheten ska ha möjlighet att lämna råd och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk, om lokalen inte är lämpad eller utformad för den tilltänkta verksamheten.

Om det sker förändringar av verksamheten ska även det anmälas till miljönämnden. Det kan vara förändringar i ägarförhållanden, att verksamheten upphör eller att verksamheten utökad. Om verksamheten ska byta lokaler ska en ny anmälan om verksamhet inkomma.

Hälsoskyddsverksamheter som inte är anmälningspliktiga

Det finns även verksamheter som inte behöver anmälas till miljönämnden men som ändå omfattas av miljölagstiftningen och kan få tillsyn av miljökontoret. Om du driver en verksamhet som inte är anmälningspliktig ska du enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter. Din verksamhet omfattas också av kravet på egenkontroll, men egenkontrollen behöver inte vara skriftlig.

Du kan kontakta miljökontoret innan du startar din verksamhet för att få råd och information om vilka lagar och krav som gäller för din verksamhet.

Exempel på verksamheter utan anmälningsplikt

  • Tillfälliga boenden så som hotell, pensionat, vandrarhem och campinganläggning
  • Vårdlokaler så som äldreboenden
  • Skönhetssalonger utan stickande/skärande behandling, exempelvis frisör, ansiktsbehandling och massage
  • Badplatser
  • Idrotts- och gymanläggningar
  • Uthyrning av fastigheter

Miljökontorets tillsyn

Kommuner har ett uppdrag som tillsynsmyndighet för att säkerställa att verksamheter i kommunen följer bestämmelserna i miljöbalken och dess följlagstiftning. I Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner är det en gemensam miljönämnd som ansvarar för denna tillsyn. Tillsynen är utformad enligt miljötillsynsförordningen och innebär vanligen att kommunen gör inspektioner eller granskar och prövar handlingar som kommer in till tillsynsmyndigheten. Miljönämnden bedriver tillsyn för att säkerställa att verksamheterna har goda rutiner för att minimerar riskerna för att människor utsätts för olägenheter eller smittor.

Inspektioner

Miljökontoret utför återkommande inspektioner vid samtliga anmälningspliktiga verksamheter. Intervallet på inspektioner varierar mellan olika typer av verksamheter. De vanligaste intervallen för inspektion är årligen, vartannat år och vart tredje år. Vid inspektionen görs bland annt en genomgång av lokaler, eventuella provtagningsresultat, smittskyddsrutiner och skriftliga rutiner för verksamheten. I lokalerna inspekteras bland annat buller, ventilation, fukt och mögel och städrutiner. Mindre verksamheter som inte omfattas av anmälningsplikt kan få tillsyn och inspektion i samband med särskilda projekt eller vid klagomål.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen enligt 27 kapitlet 1 § miljöbalken. Avgiften debiteras genom årsavgift alternativt timavgift.

Miljösanktionsavgift

Missar du att komma in med din anmälan innan verksamheten startas är miljönämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Aktuella belopp anges i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Synpunkter från allmänheten

Har du som privatperson synpunkter på exempelvis städning, ventilation eller buller i en hälsoskyddsverksamhet ska du i första hand vända dig till den som driver verksamheten/anläggningen.

Om det inte blir någon förändring är du välkommen att kontakta miljökontoret via blanketten nedan.

För att miljökontoret ska kunna utreda störningen behöver vi så tydliga uppgifter som möjligt. Vi behöver veta vilken verksamhet störningen kommer ifrån, vilken typ av störning och hur länge störningen pågått alternativt hur ofta den förekommer. Dessa uppgifter bidrar till att det blir enklare för oss på miljökontoret att utreda och du får ett snabbare resultat. Miljökontoret utreder inte tillfälliga störningar.

När ett klagomål inkommer kontaktar miljökontoret den som är ansvarig för störningen så att den får vetskap om att ett klagomål inkommit och kunna informera om vidtagna och planerade åtgärder. Beroende på svar kan det bli aktuellt med en inspektion på plats eller ytterligare utredningar.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?