Mjölby kommun, länk till startsidan

Hygienisk behandling

Det krävs kunskap och god hygien för att driva en yrkesmässig hygienisk verksamhet. Som verksamhetsutövare behöver du anmäla din verksamhet till miljönämnden om du planerar att erbjuda någon hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta eller annan smitta.

Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. Kommunen har tillsyn över anmälningspliktiga hygieniska verksamheter. Anmälan lämnas in med en blankett till miljönämnden. Anmälningsplikten innebär att det är förbjudet att ha en verksamhet om den inte är anmäld till miljönämnden. De krav som finns på hygienlokaler är till för att begränsa risken för smittspridning och infektioner.

Vem behöver anmäla?

En del lokaler för hygienisk behandling är anmälningspliktiga enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tidigare omfattade anmälningsplikten sådana verksamheter där det finns risk för blodsmitta genom användande av skärande eller stickande verktyg på kroppens hud eller slemhinnor. Från och med den 1 juli 2021 blev fler verksamheter anmälningspliktiga då anmälningsplikten utökades med behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användande av skärande eller stickande verktyg på kroppens hud eller slemhinnor.

Exempel på behandlingar som omfattas av anmälningsplikt är:

 • behandlingar där tatueringsfärg injiceras i huden
 • fotvård
 • akupunktur
 • rakning där rakkniv används mot huden
 • håltagning, även med så kallade håltagningspistoler
 • nagelvård, där verktyg används för att klippa i eller trycka mot nagelband
 • behandlingar där ett ämne (som inte är ett läkemedel, blod eller filler) ytligt injiceras i hud eller slemhinna genom användandet av nålfri teknologi, en nål eller något annat stickande verktyg. Detta innefattar exempelvis serum, microroller och microneedling.

Anmälan ska göras skriftligt till miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten startas. En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Syftet med anmälan är att myndigheten ska ha möjlighet att lämna råd och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk, om lokalen inte är lämpad eller utformad för den tilltänkta verksamheten.

Vem behöver inte anmäla?

Anmälningsplikten omfattar inte hygieniska verksamheter där man inte använder stickande och skärande verktyg, eftersom det innebär en mindre risk för smittspridning eller infektion. Det kan exempelvis vara frisörsalonger, massagestudios och nagelvård där man inte klipper eller trycker mot nagelband. Miljöbalkens regler gäller dock för alla hygieniska verksamheter, oavsett om man är anmälningspliktig eller inte.

Socialstyrelsens hemsida om yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens hemsida om hälsoskydd och estetiska behandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll

Alla som driver verksamheter med hygienisk behandling är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. Syftet med egenkontrollen är att på bästa sätt skydda människors hälsa och miljön från skada.

Det innebär bland annat att man ska ha tillräcklig kunskap om riskerna verksamheten har för smitta, infektion och allergi. En väl fungerande egenkontroll ger också bra förutsättningar att upptäcka fel på utrustningen och felaktig hantering innan en allvarlig skada inträffar.

Egenkontrollen ska utformas utifrån verksamhetens omfattning och risker och kan därför se olika ut för olika typer av verksamheter. Delar av egenkontrollen behöver även dokumenteras. För de anmälningspliktiga verksamheterna gäller en särskild förordning om egenkontroll med mer detaljerade krav på innehåll.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Några generella regler för lokalen

 • Lokalen ska vara lättstädad. Man behöver se till att ytor som golv, väggar, hyllor och behandlingsbord är lätta att rengöra och se till att inte ha så många saker framme.
 • Att instrument och material förvaras på ett säkert sätt för att undvika förorening och smittspridning.
 • Undvik textila material, till exempel kuddar, filtar, mattor och gardiner.
 • Finns det flera behandlingsplatser ska dessa placeras så att man undviker risk för smittspridning.
 • Rengöring av instrument ska ske på en särskild plats som är avskild från övrig verksamhet
 • Handtvättställ ska finnas i behandlingsrum eller strax intill.
 • Det ska finnas städrutiner över lokalens olika utrymmen. Det ska framgå av rutinerna vad som görs dagligen, veckovis, månadsvis samt vid storstädning.
 • Att lokalen har en tillräcklig ventilation för antalet personer som vistas i lokalen. Luften som kommer in i lokalen bör vara 7 liter per sekund för varje person som är i lokalen. Punktutsug kan behövas om det uppstår mycket damm och/eller stark lukt.

Folkhälsomyndighetens hemsida om ventilation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Några generella regler för behandling

 • Beroende på typ av behandling (alltid för stickande skärande behandling) kan du behöva ställa frågor om kundens hälsa och eventuell medicinering innan behandling utförs.
 • I de fall speciell efterbehandling behövs ska kunden även få skriftlig information om skötselrutiner.
 • Att du har rutiner för hur du förbereder behandlingsplatsen och vilka rengöringsrutiner du har av behandlingsplatsen efter kund.
 • Rutiner för hur du kommer att kunna ha en god handhygien under hela behandlingen.
 • Rutiner för rengöring av material och eventuella instrument.
 • Förvara stickande skärande avfall i en särskild behållare som går att försluta och som är tydligt märkt. Du får inte slänga avfallet i de vanliga hushållssoporna utan ska hämtas av en avfallsentreprenör eller lämnas till exempelvis ett apotek.

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens handbok för yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tatueringsfärger

Sedan den 4 januari 2022 ska tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup uppfylla regler i EU-lagstiftningar. Numera får tatuerare inom EU endast använda tatueringsfärger som märkts med ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup”. Kunden ska även förses med viss information om färgerna innan tatueringstillfället. Som tatuerare är det viktigt att du håller dig uppdaterad om aktuell lagstiftning och har kunskap om ditt ansvar.

Läkemedelsverkets hemsida om tatueringsfärger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?