Mjölby kommun, länk till startsidan

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ska göra det som behövs för att motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Samma ansvar gäller oavsett om fastigheten är privatägd, kommunalägd eller om fastigheten tillhör en bostadsrättsförening.

Ansvar och skyldigheter

Ditt övergripande ansvar som fastighetsägare är att:

 • fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter,
 • hålla dig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön,
 • lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten om tillsynsmyndigheten begär det,
 • alla fastighetsägare ska ha en fungerande egenkontroll.

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad:

 • skydda mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
 • ha tillfredsställande ventilation,
 • förse tillräckligt dagsljus,
 • hållas tillfredsställande uppvärmd,
 • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
 • hållas fri från ohyra,
 • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Miljökontorets bostadstillsyn

Miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner bedriver förebyggande bostadstilsyn samt handlägger och utreder klagomål relaterade till inomhusmiljön. Den förebyggande bostadstillsynen innebär att vi kan komma att besöka och kontrollera din fastighet även om det inte inkommit något klagomål.

Den förebyggande bostadstillsynen är viktig för att kontrollera att du som fastighetsägare uppfyller kraven i miljöbalken med tillhörande förordningar. Lagen säger att bostäder inte får vara ohälsosamma att leva i.

Om miljökontoret under tillsynsbesök hittar fastighetsövergripande problem som kan leda till hälsobesvär kommer vi att ställa krav på dig som fastighetsägaren att du ska göra nödvändiga utredningar och åtgärder.

Varje år omfattas några av kommunernas fastigheter av miljökontorets förebyggande bostadstillsyn. Miljökontoret skickar ut information till fastighetsägare innan ett tillsynsbesök utförs. Inspektörerna kan vara i behov av portkod eller tagg för att komma in i trapphus. Ni är även välkomna att delta vid besöken. Efter utförd tillsyn kommer inspektionsrapporter skickas ut till fastighetsägare där utkomsten av bostadtillsynen kan utläsas.

Miljökontorets information om bostadstillsyn Öppnas i nytt fönster.

Bostadsklagomål

Om miljökontoret får in ett klagomål rörande boendemiljö från en av dina hyresgäster kommer du få information om detta. Som fastighetsägare har du företrädesrätt till att utreda och rätta till problem som uppkommer i din fastighet. I praktiken innebär det att innan miljökontoret gör en bedömning eller börjar utreda en olägenhet så kommer du få möjlighet att bemöta de uppgifter vi tagit emot samt berätta vad för utredningar och/eller åtgärder som utförts och/eller planeras att utföras. Undantagsfall finns.

Om miljökontoret bedömer att störningen kan vara en olägenhet för människors hälsa, kan vi besluta genom ett föreläggande med eller utan vite, att ansvarig ska utreda och eventuellt åtgärda olägenheten.

Om klagomålet bedöms vara befogat kan en timavgift komma att tas ut för handläggningstiden. Miljökontoret handlägger alla ärenden opartiskt.

Fastighetsägarens ansvar att visa att lagen följs

Miljöförvaltningen kan kräva att fastighetsägaren bekostar de undersökningar som bedöms vara nödvändiga i ett ärende, dels för att klarlägga om det finns risker för hälsa eller miljön, dels för att uppfylla gällande riktlinjer. Detta görs med hjälp av den så kallade omvända bevisbördan, vilket innebär att det är fastighetsägaren som har ansvaret för att bevisa att miljöbalken följs.

Miljönämnden ställer inte krav enligt hyreslagen och agerar inte som ombud vid tvister.

Egenkontroll

Egenkontroll, eller egenkontrollsprogram, är ett begrepp som används för att beskriva en verksamhetsutövares/fastighetsägares rutiner. Begreppet framkommer och redogörs för inom flera lagstiftningar. Egenkontroll innebär att en verksamhetsutövare/fastighetsägare själv ska planera, kontrollera och följa upp sin verksamhet.

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är en bra hjälp för att kunna visa upp att man efterlever de krav som ställs från myndigheter.

Nedan listas frågor som är bra att ställa sig när man upprättar eller reviderar sitt egenkontrollprogram.

 • Känner alla inom verksamheten till vilka miljöregler som gäller för vår verksamhet? Vem är ansvarig för att nödvändiga miljö- och hälsoskyddsåtgärder vidtas?

 • Vem är ansvarig för rutiner, instruktioner och dokumentation? Vem ansvarar för uppdatering av egenkontrollen?

 • Hur dokumenterar vi vår verksamhet? Vilka rutiner finns för dokumentation?

 • Hur påverkar vår verksamhet omgivningen och de boende i våra och närliggande fastigheter? Vilka störningar kan uppstå?
 • Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av verksamhetens påverkan på människor och miljö? Är de tillräckliga?
 • Medför vår verksamhet några risker? Görs någon regelbunden riskinventering?
 • Räcker våra kunskaper för att följa gällande bestämmelser? Vilken kompetens finns i verksamheten? Inom vilka sakområden behöver vi förstärka eller ta in kompetens?
 • Hur gör vi när det kommer in synpunkter eller klagomål på fastighetens bostäder, skötsel eller annat? Följer vi upp inkomna klagomål?
 • Kontrollerar vi att utrustningen hålls i gott skick?
 • Vilka rutiner finns vid eventuella driftstörningar eller olyckshändelser? Vem kontaktas? Hur följer vi upp sådana händelser för att förebygga att de inträffar igen?

Vill du veta mer om ditt ansvar som fastighetsägare är du välkommen att kontakta miljökontoret för att ta del av en informationsbroschyr. Du kan även läsa mer om de områden du som fastighetsägare har ansvar för här:

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?