Mjölby kommun, länk till startsidan

Bostadstillsyn

Alla människor har rätt till en god boendemiljö och ingen ska bli sjuk av sitt boende. Miljökontoret arbetar med både förebyggande bostadstillsyn samt utreder bostadsklagomål för att säkerställa att bostäderna håller en god standard.

Boendemiljö

Enligt miljöbalken ska bostäder brukas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer samt att de ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad:

 • skydda mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
 • ha tillfredsställande ventilation,
 • förse tillräckligt dagsljus,
 • hållas tillfredsställande uppvärmd,
 • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
 • hållas fri från ohyra,
 • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

En bristande boendemiljö i en fastighet kan bero på flera olika saker så som att det finns fukt och mögel, att ventilationen är dålig, att temperaturen inte innehåller Folkhälsomyndighetens riktvärden eller att det finns risk för legionella. En inomhusmiljö kan också ha buller, ljusstörning eller annan påverkan från omgivningen såsom störning av vedeldning eller nedskräpning.

En boendemiljö som inte är bra kan bland annat leda till allergiska besvär, andningssvårigheter, trötthet, koncentrationssvårigheter, ökade stressnivåer och försämrad luftkvalitet.

Förebyggande bostadstillsyn

Miljökontoret för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner påbörjade förebyggande bostadstillsyn år 2023. Tidigare har bostadstillsyn skett vid inkommande klagomål från privatpersoner. Förebyggande bostadstillsyn är viktig för att motverka risk för bristande boendemiljö och bristfälligt förvaltade fastigheter inom kommunerna. Det kan även vara så att man som hyresgäst inte känner till eller är osäker på vad för krav som kan ställas på en bostad.

Naturvårdsverket tar i en samverkan med flertalet andra myndigheter fram en fyraårig nationell strategi. En del av strategin för 2022-2025 omfattar att fastighetsägare ska bedriva egenkontroll och tillsynsmyndigheterna i alla svenska kommuner ska börja arbeta förebyggande med bostadstillsyn. Bostadstillsyn är även en del i kommunernas arbete för att uppnå det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö”.

Utförande

Miljökontoret har möjlighet att utföra förebyggande bostadstillsyn hos ett tiotal fastigheter årligen. Om din bostad omfattas av årets tillsyn kommer du få ett brev på posten med information om datum och tid för besöken samt uppgift om vad som kommer kontrolleras. I första hand besöks flerbostadshus. Det är, beroende på antalet lägenheter per trappuppgång, inte säkert att miljö- och hälsoskyddsinspektörerna hinner besöka alla lägenheter. Därför uppmanas de boende som tar del av de utskickade breven att i förväg kontakta miljökontoret om man vill säkerställa att just sin bostad kontrolleras. Det är frivilligt för hyresgäster om man vill delta eller inte.

Har du fått ett brev?

Om du fått ut ett brev från miljökontoret om bostadstillsyn så står det i brevet vilka miljö- och hälsoskyddsinspektörer som kommer besöka dig. Om du är osäker på om personerna som knackar på din dörr är de som de uppger sig vara, kan du be de visa sin tjänstelegitimation. Vid de datum och tider som framgår av brevet kommer inspektörerna besöka flera fastigheter och trappuppgångar än bara din egen. Om du önskar få ett besök men bara har möjlighet en viss dag eller viss tid går det bra att kontakta miljökontoret för att stämma av om det går att boka in.

Notera att:

 • besöket aviseras i förväg,
 • kontrollen tar normalt inte mer än 10-15 minuter per lägenhet,
 • du väljer själv om du vill släppa in miljö- och hälsoskyddsinspektörerna,
 • har bostadstillsyn utförts i din bostad kommer du i efterhand att ta del av en inspektionsrapport och eventuella andra handlingar som rör ditt ärende,
 • du är alltid välkommen att kontakta miljökontoret om något är oklart eller om du har frågor.

Fastighetsägarens ansvar

Om du som boende upplever problem med din boendemiljö ska du i första hand kontakta hyresvärden, fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är viktigt att först ge fastighetsägaren möjlighet att utreda och åtgärda problemet. Om besvären därefter fortsätter bör man vända sig till miljökontoret.

Bevisbördan ligger hos fastighetsägaren. Det betyder att det är fastighetsägarens ansvar att kunna visa att deras rutiner, skötsel och underhåll av sina fastigheter inte medför någon risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö. Om du som fastighetsägare vill veta mer om ditt ansvar är du välkommen att kontakta miljökontoret för att ta del av en informationsbroschyr.

I privatägda villor, småhus och fastigheter är det du som fastighetsägare som själv är ansvarig för underhåll och åtgärder vid brister.

Boendens ansvar

Även som hyresgäst har man ett visst eget ansvar för sin boendemiljö. De boende är skyldiga att ta hand om sina bostäder och se till att inga skador uppkommer på grund av oaktsamhet. En viktig del av att som hyresgäst underhålla sin lägenhet är städning. Med goda städvanor kan många brister undvikas och underhållet underlättas för alla parter. Regelbunden rengöring kan förebygga allergier, astma och andningsbesvär, därtill minskar det även risken för att skadedjur kommer in i bostaden.

Det är mycket viktigt att man som hyresgäst snabbt kontaktar sin fastighetsägare när det uppstår brister. Om exempelvis en vattenskada inte åtgärdas snabbt kan problem spridas till andra delar av fastigheten. Även skadedjur och mögel kan spridas till andra lägenheter. Var därför alltid uppmärksam och skyndsam med felanmälan.

Bostadsklagomål

Om du inte fått ett brev med information om förebyggande bostadstillsyn men upplever hälsorelaterade besvär i din boendemiljö som din fastighetsägare inte kunnat hjälpa dig med, kan du lämna in ett klagomål till miljökontoret. Miljökontoret kan ställa krav på fastighetsägare om vi bedömer att det du upplever är en olägenhet för din hälsa. En olägenhet för människors hälsa definieras i miljöbalken som ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan skada hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Om miljökontoret bedömer att din störning kan vara en olägenhet för människors hälsa, kontaktas fastighetsägaren eller verksamheten som är skyldig att utreda störningen. Miljökontoret kan, om en sådan undersökning inte görs frivilligt, besluta genom ett föreläggande med eller utan vite, att ansvarig ska utreda och eventuellt åtgärda olägenheten.

Det är kostnadsfritt att lämna in ett klagomål och utredningarna är alltid oberoende.

Tänk på att all kontakt med miljökontoret diarieförs och blir offentlig handling. Du kan välja att göra din anmälan anonymt genom att utelämna dina personuppgifter, men då minskar våra förutsättningar att utreda din anmälan eftersom vi inte kan kontakta dig eller besöka fastigheten för att bedöma olägenheten.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?