Mjölby kommun, länk till startsidan

Radon

Radon är en lukt-, färg- och smaklös gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radon finns i mark, luft och vatten. Radon i mark är sannolikt den vanligaste källan till radon inomhus. Radonet kan även komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet. Det enda sättet att veta om det finns radon i din bostad är att göra en mätning.

Radon och hälsorisker

Radon är ett allvarligt hälsoproblem som kan förekomma i vår inomhusmiljö. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrar i våra luftvägar och sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Undersökningar som gjorts visar ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lungcancer. Om du är rökare ökar risken ytterligare. Höga radonhalter innebär inte någon akut fara. Men på lång sikt är radon en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Gräns- och riktvärden för radongashalter

Radonhalten mäts i Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Strålsäkerhetsmyndigheten har angivit att radonhalten i byggnader inte ska överstiga 200 Bq/m³. Om radongashalten överstiger 200 Bq/m³ i en bostad bör den bedömas som en olägenhet för människors hälsa.

Strålskyddsmyndighetens information om radon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mätning av radon

För att hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m³ behövs mätningar göras i så gott som alla småhus och alla lägenheter med markkontakt eller med blå lättbetong. Om man bor i ett område där man vet att radonhalten i marken är hög bör man absolut mäta. Likaså om man misstänker att huset är byggt av blåbetong.

Du bör göra en radonmätning om du:

  • Köper ett hus
  • Bygger ett hus
  • Bygger om eller bygger till ditt hus
  • Ändrar ventilation eller uppvärmningssystem
  • Om det gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen

Enkel mätning

Mätningarna ska utföras under eldningssäsong, 1 oktober till 30 april, för att vara tillförlitliga. Den vanligaste metoden är spårfilm. Man kan beställa radonmätare (dosa med 6 centimeters diameter) direkt från ett mätlaboratorium och placera ut dem enligt anvisningarna i minst två rum.

Mättid

Radonhalten i ett hus kan variera ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta man vädrar. Mätningen behöver därför pågå under en relativt lång period och som minst i två månader.

Skulle du behöva en mätning snabbt för att få ett ungefärligt värde, om du till exempel ska köpa hus, så finns det också några snabbare metoder med mättider mellan två dygn och två veckor. En mätning under en kort period är dock bara rådgivande.

Mätning av vatten

Det enda sättet att ta reda på om dricksvattnet innehåller höga radonhalter är att göra en analys. Det finns flera olika metoder, men de måste utföras på rätt sätt för att resultatet ska vara pålitligt. Vattnet måste vara friskt, inte ha stått i rören en längre tid och man måste se till att radonet inte får tillfälle att avgå till luften när provet tas. Man måste också ha en specialflaska att ta vattnet i för att radonet inte ska försvinna ut genom flaskan. Kontakta ett ackrediterat laboratorium för provtagningsmaterial och provtagningsinstruktioner.

Beställning av radonmätning

Vill mäta radon så ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Av dem kommer du få instruktioner om hur du ska utföra mätningen. Mätningen ska göras under eldningssäsongen från 1 oktober till 30 april.

Det går inte att beställa dosor genom miljökontoret, utan kontakta mätlaboratoriet. Ackreditering av mätlaboratorier i Sverige hanteras av myndigheten Swedac.

SWEDACs lista med företag som utför radonmätningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonåtgärder

Om du radonmätningen visar på att du har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna för att kunna sätta in rätt åtgärder. Det finns olika typer av åtgärder beroende på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet. Vissa gånger räcker det med att förbättra ventilationen eller att täta sprickor i golv och vid rörgenomföringar.

Anlita en konsult som är specialiserad på radon för att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna och föreslå åtgärder. Svensk Radonföreningen har en lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder. Kom ihåg att utföra en ny radonmätning efter att åtgärderna är klara.

Svensk radonförenings lista med radonkonsulter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem ansvarar för att mäta?

Ägaren av fastigheten eller verksamheten ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder.

I exempelvis skolor och förskolor är det fastighetsägaren ansvar att mäta och eventuellt åtgärda radon. Enligt strålskyddsförordningen ska radonhalterna hållas under referensnivån 200 Bq/m3 i skolor och förskolor. Höga radonhalter innebär inte något akut fara, men det finns regler som syftar till att minska den mängd radon som vi utsätts för på lång sikt.

Bor du i hyreshus eller bostadsrätt är det fastighetsägaren respektive bostadsrättsföreningen som svarar för mätningar och eventuella åtgärder. När det är dags att mäta radon så väljer fastighetsägaren ut vilka bostäder som ska mätas. Ska mätningen göras i din bostad är det viktigt att du följer instruktionerna från fastighetsägaren och informationen som kommer med mätdosorna. Det är också viktigt att du håller ventilationen i din bostad öppen.

Om du bor i småhus är du ansvarig för att mäta radon i din bostad.

Boverkets information om hur du mäter radon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonets ursprung

Radium finns överallt i naturen i mer eller mindre koncentrerade former. Radon inomhus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

Mark

Radon finns i berggrunder och jordarter som innehåller uran och radium. Luften i jorden innehåller alltid radon och det finns risk för att markradon kan tränga in i huset från underliggande berggrund och jordlager, speciellt när husen är byggda på rullstensåsar eller annan genomsläpplig mark. Husets grundläggning och ventilation har stor betydelse för nivån av radonhalten inomhus.

Byggnadsmaterial

Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium och avger radon till inomhusluften. Normalt i små mängder. Den alunskifferbaserade blå lättbetongen däremot innehåller högre radiumhalter och avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetongen tillverkades under perioden 1929-1975.

Hushållsvatten

Vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Halten i vattnet beror på hur mycket radium det är i den omgivande jorden och berggrunden. Ytvattentäkter, som sjöar och vattendrag, innehåller nästan inget radon alls. Vatten med radonhalter högre än ett par hundra Bequerel per liter förekommer i brunnar borrade i berg samt i kallkällor och grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Kommunalt vatten renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför mycket sällan höga radonhalter.

Miljökontorets tillsyn

Miljökontoret bedriver tillsyn och kontrollerar radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor, förskolor och offentliga lokaler. En del av arbetet består av att informera allmänhet och fastighetsägare om riskerna med radon.

I vissa fall kan det finnas resultat av genomförda radonmätningar hos miljökontoret. Om du vill ta reda på resultat från tidigare radonmätningar så är du välkommen att kontakta oss.

Anmäla störning

Om du misstänker höga radonhalter i en bostad, skolverksamhet eller offentlig lokal ska du i första hand kontakta fastighetsägaren/verksamhetsutövaren. Den kan ha genomfört eller planerar att genomföra radonmätningar eller åtgärder men inte informerat om detta.

Om kontakten inte leder till någon förbättring kan du anmälda ditt klagomål till miljökontoret via blanketten nedan.

För att miljökontoret ska kunna utreda störningen behöver vi så tydliga uppgifter som möjligt. Vi behöver veta vilken fastighet eller verksamhet det gäller för att veta vem vi ska rikta klagomålet mot och vem som är ansvarig. Det blir enklare för oss på miljökontoret att utreda och du får ett snabbare resultat.

När ett klagomål inkommer kontaktar miljökontoret den som är ansvarig för fastigheten/verksamheten så att den får vetskap om att ett klagomål inkommit och kunna informera om vidtagna och planerade åtgärder. Beroende på svar kan det bli aktuellt med en inspektion på plats eller ytterligare utredningar.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?