Mjölby kommun, länk till startsidan

Störande lukter

Exempelvis matos, röklukt och avfall är exempel på störande lukter som ibland tar sig in från grannar, restauranger, tvättstugor, soprum och trapphus. Lukterna tar sig in i bostaden via ventilationssystemet, brevinkastet, bjälklaget eller uteluftventilerna. Även mindre ”skadliga” lukter som exempelvis från bagerier kan upplevas som störande och får inte regelbundet förekomma i en bostad.

Varför uppstår problem med lukt?

Det finns flera möjliga skäl till varför störande lukter kan förekomma i ett boende.

Stängda frånluftsventiler

Om alla fönster och ventiler där frisk luft normalt kan komma in är stängda skapas ett undertryck i bostaden. Det kan generera ett baksug i ventilerna där luften normalt ska sugas ut vilket suger in luft från andra lägenheter i din bostad via ventiler i kök, badrum eller brevinkast.

Otäta ventilationskanaler

Otäta ventilationskanaler är vanligt förekommande i äldre hus där ventilationskanalerna är murade. I hus byggda efter 1950 användes plåt för ventilationskanalerna vilket är tätare.

Installation av köksfläkt

En köksfläkt som kopplats till en ventilationskanal som är gemensam för flera lägenheter kan orsaka baksug i ventilationskanalen och därmed dra in lukter i din lägenhet. Detsamma gäller för installation av så kallade paxfläktar i badrum.

Otätheter i huset

I många äldre hus finns otätheter mellan lägenheter i form av sprickor och hål i väggar, golv eller tak, rörgenomföringar eller gamla spikhål. Dessa blir kanaler där luft och därmed lukter kan passera.

Trapphuset

Störande lukter i trapphus är vanligt. Det kan bero på att någon har öppnat ett fönster vid matlagning och därmed fått ett övertryck i lägenheten jämfört med trapphuset. Då skapas en luftström från lägenheten ut i trapphuset. Lukterna i trapphuset tränger sen in i övriga lägenheter via brevinkast eller springor kring ytterdörren. Även lukter från sopnedkast eller garage kan komma in via trapphuset.

Lukt utifrån

Störande lukter kan komma in i bostaden genom öppna fönster eller via friskluftsventiler. Även luftföroreningar som finns i utomhusluften kan komma in i bostaden och påverka luftkvaliteten. Luftintag bör inte vara placerade där det är mycket trafik eller nära andra utsläppskällor.

Lukt inifrån

Det kan även finnas problem i inomhusmiljön som orsakar den störande lukten. Exempelvis kan lukten komma från fukt- och mögelskador eller uttorkade vattenlås och golvbrunnar.

Vem har ansvaret?

Lukt från verksamheter

Lukt från restauranger är vanligt förekommande. Vanligen är det restauranger som använder starka kryddor i kombination med fett som kan orsaka lukter. Restaurangägaren har vanligtvis ansvaret för att åtgärda denna typ av störning, men det finns även fall där restaurangägaren och fastighetsägaren ha delat ansvar.

Lukt från fastigheten du bor i

Lukter som kommer från din egen fastighet, exempelvis matos från grannar, avfallslukt, avloppslukt och tobaksrök, beror oftast på problem i ventilationssystemet. Det kan bero på stängda friskluftventiler, otäta ventilationskanaler eller felinstallation av fläktar. En annan vanlig orsak till lukt i bostaden kan bero på sprickor och hål i väggar, tak och golv.

Om du bor i ett flerfamiljshus och anser att du under längre tid störts av lukter från andra lägenheter eller trapphus ska du vända dig till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen för att få hjälp. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att de boende inte utsätts för luktstörningar. Bland annat ska din fastighetsägare regelbundet göra en obligatorisk ventilationskontroll för att se till att ventilationen i bostadshuset fungerar.

Om du är bostadsrättsinnehavare kan du själv vara ansvarig för att åtgärda problem med lukt som beror på otätheter och sprickor.

Lukt utanför bostaden

Lukt från till exempel grillning och vedeldning kan upplevas som störande. Fastighetsägaren som erbjuder möjlighet till grillning eller verksamheten som orsakar luktstörningen ansvarar för att utreda och åtgärda störningen så att luktstörning i bostaden inte förekommer.

Lukt från rökning

Miljökontorets information om rökfria miljöer Öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag förebygga luktproblem?

Om du vill förebygga problem med lukt i bostaden ska du ha friskluftsventiler och frånluftsdon öppna och rengjorda för att få en optimal ventilation. Undvik att öppna köksfönster när du lagar mat eftersom matoset sprider sig till resten av bostaden eller till dina grannar. Öppna istället köksdörren och ett fönster i ett annat rum.

Du kan även kontrollera om en godkänd obligatorisk ventilationskontroll är utförd i fastigheten, ett sådant certifikat ska sitta i trapphuset. Hittar du inget certifikat i trapphuset så kan du vända dig till stadsbyggnadskontoret som granskar dessa.

Anmäla störning

Om du konstant upplever störande lukter utifrån i din bostad eller störande lukter utifrån som är ofta återkommande ska du i första hand kontakta din fastighetsägare, förvaltare eller bostadsföreningens styrelse. Kommer lukten från en restaurang eller verksamhet i närheten informerar du innehavaren om att du är störd av lukten.

Om kontakten inte leder till någon förbättring kan du anmälda ditt klagomål till miljökontoret via blanketten nedan.

För att miljökontoret ska kunna utreda störningen behöver vi så tydliga uppgifter som möjligt. Vi behöver veta på vilken adress som du upplever den störande lukten och om du har varit i kontakt med den som ansvarar för störningen. Uppge även i vilka rum och utrymmen som du upplever lukten, hur länge det har förekommit, vilken typ av lukt det är och om det har genomförts några åtgärder. Det blir enklare för oss på miljökontoret att utreda med fler uppgifter och du får ett snabbare resultat.

Notera att miljökontoret inte utreder tillfälliga störningar. Lukter är dessutom ett svårt område eftersom det inte finns riktvärden eller instrument för att detektera lukt. Det innebär att miljökontoret gör en subjektiv bedömning av lukten. Miljökontoret anser att en viss lukt får förekomma men det är alltid en bedömning från fall till fall som beror på bland annat intensitet och varaktighet. Om miljöförvaltningen anser att lukten är oacceptabel kan krav på åtgärder ställas.

Observera att miljökontoret inte handlägger klagomål på röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?