Mjölby kommun, länk till startsidan

Buller

Buller är det ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa. Vanliga bullerkällor är bland annat trafikbuller, buller från ventilation- och fläktanläggningar och byggplatser. Även önskade ljud som musik kan bli störande om ljudnivån är för hög.

Buller kan påverka vår hälsa negativt. Alltför höga ljudnivåer resulterar i skador på vår hörsel. Ibland kan vi även utsätta oss för skadliga ljudnivåer utan att vi uppfattar det som buller. Ljudnivån på exempelvis diskotek och konserter kan ha så hög ljudnivå att det finns risk för hörselskador. Men även buller på betydligt lägre nivå kan ge symptom i form av stress, trötthet och sömnstörningar.

Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare ha den kunskap som krävs för att den egna verksamheten inte ska störa människor och natur. Det gäller både buller som stör nattsömnen och höga ljudnivåer som kan skada hörseln. När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar tas hänsyn till vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt.

Anmäla bullerstörning

Om du störs av buller bör du i första hand kontakta den som orsakar bullret eller är ansvarig för verksamheten som skapar bullret. Beroende på typ av buller kan det vara din hyresvärd, din granne, byggherre, evenemangsarrangör eller väghållare. I många fall är den som orsakar bullret inte medveten om störningen och ni kan gemensamt komma fram till en lösning.

Om kontakten inte leder till någon förbättring kan du anmälda ditt klagomål till miljökontoret via blanketten nedan.

För att miljökontoret ska kunna utreda störningen behöver vi så tydliga uppgifter som möjligt. Vi behöver veta vilken fastighet eller verksamhet störningen kommer ifrån för att veta vem vi ska rikta klagomålet mot och vem som är ansvarig. Det blir enklare för oss på miljökontoret att utreda och du får ett snabbare resultat. Miljökontoret utreder inte tillfälliga störningar. Detta kan till exempel vara musikevenemang under en dag eller störningar som beror på högljudda människor i anslutning till restauranger eller nattklubbar.

När ett klagomål inkommer kontaktar miljökontoret den som är ansvarig för störningen så att den får vetskap om att ett klagomål inkommit och kunna informera om vidtagna och planerade åtgärder. Beroende på svar kan det bli aktuellt med en inspektion på plats eller ytterligare utredningar så som bullerberäkningar eller bullermätningar.

Olika typer av buller

För att skydda människors hälsa mot skadligt buller finns olika riktvärden beroende på typ av bullerkälla. Bullernivå anges i decibel (dB) och många riktvärden utgår från ljudnivåmätningar som använder ett filter för att efterlikna människoörats känslighet (A-filter) och anges då i dBA. Beroende på var man upplever sig störd av bullret används olika bedömningsgrunder och riktvärden. Riktvärden finns för buller inomhus såväl som utomhus.

Buller inomhus

Buller inomhus kan orsakas av bland annat ventilationssystem och musik från närliggande restauranger. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus finns riktvärden för ljudnivåer i en bostad. Dessa ska användas om du är störd av buller inne i bostaden med stängda fönster.

Kontinuerligt buller från till exempel fläktar eller kylanläggningar bör inte låta mer än 30 dBA inne i bostaden. Riktvärdet på 30 dBA är till för att skydda mot bland annat sömnstörningar. Om bullret innehåller inslag av urskiljbara toner, som till exempel från musik, skärps det ekvivalenta (kontinuerliga) riktvärdet med 5 dBA. Musik innehåller ofta lågfrekventa basljud som lätt kan spridas långa sträckor i en fastighet och upplevs ofta som mer störande.

Riktvärdet för maximala ljudtoppar ligger på 45 dBA. Det högre riktvärdet för maximalt buller avser störningar som förekommer några få gånger under en natt och ska skydda mot bland annat insomningssvårigheter och uppvaknanden.

Alla riktvärden gäller utan annat bakgrundsljus, även kallad bakgrundsnivån. Bakgrundsnivån är det omgivande buller som hörs även om den störande bullerkällan är avstängd. Exempelvis trafik, radiatorer, prat och prasslande löv.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ibland besöker vi frivilligt ställen med höga ljudnivåer som kan vara skadliga för vår hörsel. Det är ofta svårt att själv avgöra om en ljudnivå är skadlig. Detta beror på att vår smärttröskel inte alltid ligger på samma ljudnivå som den nivån då hörseln kan ta skada. På exempelvis konserter är det en god idé att använda öronproppar. Öronproppar reducerar de högre frekvenserna mer än de lägre och förvränger då ljudbilden.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:15) om höga ljudnivåer anger vilka ljudnivåer som är tillåtna för lokaler och platser, såväl inomhus som utomhus, där hög musik spelas. Till exempel diskotek, konserter och träningslokaler. Riktvärdena är uppdelade i arrangemang som särskilt riktar sig mot barn, platser och i lokaler dit både barn och vuxna har tillträde och platser och i lokaler dit barn under 13 år inte har tillträde. Vid evenemang som riktar sig till barn och barnfamiljer ska den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 90 dBA.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikbuller

Annat buller som uppstår utomhus är trafikbullret. Det kan vara buller från vägtrafik, men även spår-, flyg- eller båttrafik. Trafikbullret kan variera beroende på hur många fordon som passerar, vilka bulleregenskaper fordonen har och hur fordonen framförs. Även hur vägar och spår är byggda kan orsaka specifikt buller så som slagljud från övergångskonstruktioner till broar. Trafikbuller kan förekomma både inomhus och utomhus och det är viktigt att ta reda på var störningarna kommer ifrån.

Om du störs av vägtrafikbuller bör du i första hand vända dig till väghållaren. Väghållaren för gatutrafik är kommunen och för statliga vägar och järnvägar är det Trafikverket. Vilka riktvärden som sedan används vid bedömning av bullret påverkas av bostadshusets och trafikinfrastrukturens ålder. Riktvärdena finns i Infrastrukturproposition 1996/97:53 och Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Infrastrukturproposition 1996/97:53 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller från industrier

Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller används när man är störd av buller utomhus. Det kan vara tillfällen när man upplever sig störd på sin uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster. Buller från industrier kan vara exempelvis fläktar, lossning av varor, transporter inom industriområdet eller bärbara blåsmaskiner. Buller från industriområden kan ofta komma från flera olika bullerkällor som totalt ger en hög ljudnivå. Naturvårdsverket har i sin vägledning om industribuller och annat verksamhetsbuller rekommendationer om ljudnivåer vid fasad, uteplatser och andra områden för utevistelser i bostadens närhet.

Naturvårdsverkets information om buller från industrier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller från byggplatser

Buller som från byggplatser är ofta oregelbundet och har flera bullriga moment. Byggarbetsplatser är begränsade i tid så de anses normalt som tillfälliga bullerstörningar. Byggena har i många fall redan färdigställts innan miljönämnden hunnit ställa krav på utredningar och åtgärder.

Om du störs av byggbuller i din bostad och att det efter kontakt med ägaren eller byggherren inte blir någon förbättring kan du vända dig till miljökontoret. Det finns riktvärden för buller från byggarbetsplatser. Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) gäller vid husets fasad och riktvärdena för buller inomhus gäller i bostadsutrymmen.

Naturvårdsverkets information om buller från byggplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?