Mjölby kommun, länk till startsidan

Miljöskydd för företag, verksamhet och lantbruk

Alla som bedriver en verksamhet, eller gör en åtgärd, är skyldiga att se till så att det inte skadar miljön eller människors hälsa. Målsättningen är en hållbar utveckling med en hälsosam och god miljö.

Miljöfarlig verksamhet

Alla som bedriver en verksamhet eller gör en åtgärd är skyldiga att se till så att det inte skadar miljön eller människors hälsa. Målsättningen är en hållbar utveckling med en hälsosam och god miljö.

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Exempel på vad som definieras som miljöfarlig verksamhet är till exempel industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, lantbruk, vindkraftverk och fordonstvätt.

Anmälan, tillstånd och egenkontroll

De miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på miljöpåverkan och verksamhetens storlek. Vissa miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga och andra omfattas av krav på tillstånd, vilka som omfattas av kraven framgår av miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

Så kallade C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljönämnden. Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar.

Hur går en anmälan till?

  1. Fyll i blanketten "Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 405.7 kB, öppnas i nytt fönster.". Skicka den till miljökontoret senast sex veckor innan den planerade verksamheten ska öppna. Var noga med att fylla i alla relevanta uppgifter. På blanketten framgår det hur mycket anmälan kostar.
  2. Miljökontoret diarieför anmälan och ett ärende upprättas.
  3. Uppgifterna förs in i miljökontorets register.
  4. Om viktiga uppgifter saknas kontaktas verksamhetsutövaren för kompletteringar.
  5. Miljökontoret prövar därefter huruvida den planerade verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken. Om den planerade verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken skickas ett beslut till verksamhetsutövaren som en bekräftelse på att miljönämnden accepterar anmälan. I samband med att verksamheten accepteras kan miljönämnden även komma att förelägga om försiktighetsmått för verksamheten. Om den planerade verksamheten inte uppfyller bestämmelserna i miljöbalken skickas ett beslut om att miljönämnden förbjuder verksamheten. Ett sådant förbud går att överklaga. Debitering för handläggning skickas på separat faktura.
  6. Verksamhetsutövaren kan starta verksamheten sex veckor efter anmälan gjorts till miljökontoret, så länge inte något annat meddelats av miljönämnden.
  7. När verksamheten startar kommer miljökontoret att genomföra tillsyn av verksamheten för att kontrollera huruvida bestämmelserna i miljöbalken efterlevs.

Egenkontroll

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön.

Vem måste ha egenkontroll?

Alla som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder är ansvariga för egenkontrollen. Kravet på egenkontroll gäller så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken, det vill säga redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?