Mjölby kommun, länk till startsidan

Dagvattenanläggning

Dagvatten vatten från regn, smältvatten från snö och hagel och spolvatten.

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska avvattna flera fastigheter eller en begravningsplats ska anmälas till miljökontoret. Anmälningsplikt gäller också om du ändrar en befintlig dagvattenanläggning på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning. Anmälan ska lämnas till miljökontoret senast sex veckor innan anläggningen börjas byggas.

Vad är en dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient. Dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar är exempel på dagvattenanläggningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar. Takvatten räknas inte som avloppsvatten och behöver därför inte anmälas till miljökontoret.

Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen

Projekt som innebär att man ska arbeta eller bygga i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och ska i de flesta fall anmälas till länsstyrelsen. I vissa fall behöver man ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.

Kontakta därför även länsstyrelsen om en ny dagvattenanläggning kan innebära vattenverksamhet. Det kan alltså innebära att anmälan måste göras både till miljökontoret och till länsstyrelsen innan anläggningen kan börja byggas.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?