Mjölby kommun, länk till startsidan

Oljeavskiljare

Olja som når avloppsreningsverket försämrar reningsförmågan och kan skada den biologiska reningen. Olja som kommer ut i dagvattnet transporteras direkt till sjöar och vattendrag där den riskerar att skada djur- och växtliv.

Vilka verksamheter ska ha oljeavskiljare?

Oljeavskiljare ska finnas hos alla verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet, till exempel fordonstvättar, bensinstationer, bilverkstäder, bilskrotar, bilparkeringar samt verksamheter med annan oljehantering.

Hur fungerar en oljeavskiljare?

Det finns olika typer av oljeavskiljare, men gemensamt för alla är att de utnyttjar oljans förmåga att flyta ovanpå vatten. När vattnet rinner genom oljeavskiljaren sjunker slam och partiklar till botten medan oljan flyter upp och lägger sig på ytan. Blir slam och oljelager för tjocka följer föroreningar med i det utgående vattnet. Det är därför viktigt med regelbunden tömning och rengöring av oljeavskiljaren.
 
En förutsättning för oljeavskiljarens funktion är att välja rätt kemikalier. Vissa kemikalier kan medföra att oljan inte fångas upp i oljeavskiljaren.

Regler och krav

För biltvättar finns särskilda utsläppskrav. För övriga verksamheter gäller att oljehalten i spillvattnet från verksamheten inte får överstiga 50 mg/l opolära kolväten (mineralolja - mätt som oljeindex). En större besiktning av oljeavskiljare ska göras minst vart femte år.

Dimensionering

Informera miljökontoret om planerad installation. Vid nyinstallation ska oljeavskiljaren motsvara kraven i standarden SS-EN 858-2. Kontakta en VVS-konsult eller rörinstallatör för hjälp med dimensionering.

Tömning

Tömning av oljeavskiljare ska utföras av en entreprenör som har tillstånd för transport av farligt avfall. Tömning ska ske så ofta att oljeavskiljaren uppfyller avsedd funktion. Efter tömning ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten.

Oljeavfall

Olja, oljehaltigt vatten och slam som samlas i oljeavskiljaren är farligt avfall och ska tas om hand enligt särskilda bestämmelser.

 

Läs mer om oljeavskiljare på Naturvårdsverkets hemsida och i kommunens broschyr om oljeavskiljare.

Broschyr om oljeavskiljare Pdf, 326.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?