Mjölby kommun, länk till startsidan

Folköl och tobak

För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du göra en anmälan till kommunen. För att få sälja tobak behöver du göra ansöka om tillstånd.

Det som brukar kallas folköl benämns i alkohollagen som öl. Lagen styr hur försäljning av folköl ska skötas för att begränsa skadlig alkoholkonsumtion. Tobakslagen innebär att du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter innebär bland annat att den som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla det till kommunen.

Villkor för att sälja eller servera folköl

Godkänd lokal

Verksamheten måste drivas i en lokal som godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser meddelade med stöd av 22 paragrafen tredje stycket livsmedelslagen.

Försäljning av matvaror och servering av mat

Med matvaror menas i detta sammanhang varor ur det vanliga livsmedelssortimentet. Enbart varor ur det så kallade kiosksortimentet anses inte tillräckligt. Observera att det måste vara frågan om en faktisk försäljning, det räcker alltså inte med att ha några enstaka matvaror på en hylla.

Anmälan

Den som bedriver försäljning och/eller servering av öl ska senast när verksamheten påbörjas anmäla det till kommunen. Det kostar inte något att anmäla försäljning av folköl.

Egenkontroll

Vid försäljning och/eller servering av öl ska särskild tillsyn utövas. För tillsynen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontrollsprogram.

Den som säljer folköl utan att lokalen är godkänd som livsmedelslokal och/eller inte säljer matvaror kan dömas för olovlig försäljning av alkoholdrycker till böter eller fängelse.

Kassapersonal har ett personligt straffansvar och kan straffas med böter eller fängelse om folköl säljs till en person som till exempel inte fyllt 18 år.

Vi samarbetar med Motala kommun, därför hittar du blanketten för anmälan om försäljning av folköl och mall för egenkontrollprogram på deras webbsida.

Blankett för anmälan av försäljning av folköl och egenkontrollprogram Länk till annan webbplats.

Kontroll av försäljningsställen, kontrollavgift för tillsyn

Mjölby kommun samverkar med Motala, Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Finspångs kommuner när det gäller tillsyn och kontroll av försäljningsställen av öl. För de som bedriver verksamhet med försäljning av sådana produkter innebär detta ingen förändring annat än att kontakt om och information rörande detta kan förekomma från Motala kommun. Mjölby kommun tar ut en avgift på 1 000 kronor för tillsyn och kontroll varje år.

Villkor för att sälja tobak

Den 1 juli 2019 kom en ny tobakslag. Den innebär bland annat att du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för försäljning av tobak hos kommunen.

Ansökan

Vi samarbetar med Motala kommun, därför hittar du blanketter för ansökan om försäljning av tobak och mall för egenkontrollprogram på deras webbsida. Kommunen tar ut en avgift för ansökan om tillstånd. Hur stor avgiften blir bestäms av kommunen. Kravet på tillstånd gäller endast tobak.

För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det med att göra en anmälan till kommunen. Du hittar blanketten för detta på Motala kommuns hemsida.

Blankett för ansökan om föräljning av tobak och egenkotrollprogram Länk till annan webbplats.

Blankett för anmälan om försäljning av e-cigaretter Länk till annan webbplats.

Granskning

Kommunen granskar om du som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan också hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Det är även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Kommunsamverkan

Sedan den 1 mars 2016 ansvarar alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala för kontrollen av försäljning av folköl och tobak även i Boxholm, Finspång, Mjölby, Vadstena och Ödeshög. Du skickar alltid din ansökan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Avgiften för tillsyn bestäms i respektive kommun. Enligt tobakslagen ska den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsument ansöka om tillstånd för försäljning hos den kommun där försäljningen sker.

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till kommunen.

Ansökan samt egenkontrollprogram lämnas till medborgarservice i stadshuset eller skickas till:

Mjölby kommun
Omsorgs- och socialförvaltningen
595 80 Mjölby

Villkor för att sälja tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Där står bland annat att detaljhandlare som ska sälja sådana produkter till konsumenter måste anmäla det till kommunen. Det gäller även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Egenkontroll

Vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska särskild tillsyn utövas. För tillsynen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontrollsprogram.

Anmälan

Vi samarbetar med Motala kommun, därför hittar du blankett för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och mall för egenkontrollprogram på deras webbsida.

Blankett för anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och egenkontrollprogram Länk till annan webbplats.

Ansökan samt egenkontrollprogram lämnas till medborgarservice i stadshuset eller skickas till:

Mjölby kommun
Omsorgs- och socialförvaltningen
595 80 Mjölby

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?