Mjölby kommun, länk till startsidan

Buller

Buller och höga ljudnivåer är ett miljöhälsoproblem. Att bli utsatt för buller kan leda till negativ inverkan på inlärning, prestation och sömn. Om din verksamhet ger upphov till buller är ni ansvariga för att se till att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Bullernivå anges i decibel (dB) och många riktvärden utgår från ljudnivåmätningar som använder ett filter för att efterlikna människoörats känslighet (A-filter) och som anges i dBA. En fördubbling av ljudtrycksnivån innebär en ökning med 3 dBA och för att vi ska uppleva att ljudstyrkan fördubblas krävs en ökning av ljudtrycksnivån med 10 dBA.

Ljud mäts vanligtvis i ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå innebär medeljudnivå under en viss tid. Maximal ljudnivå betyder den högsta momentana ljudnivån från en enskild bullerhändelse. För exempelvis skjutbanor och motorsportbanor gäller riktvärden för maximal ljudnivå. Det går även att mäta lågfrekvent ljud som ligger inom spannet 20 – 200 Hertz (Hz). Frekvensen av ett ljud, det vill säga svängningar per sekund, mäts i enheten Hertz. Hörbara ljud ligger inom intervallet 20 - 20 000 Hz.

Hälsopåverkan

Buller kallas det oönskade ljud som kan påverka hälsan negativt. Buller kan leda till sömnstörningar, stress och försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga. Vår upplevelse av buller varierar från person till person och även vilken tid på dygnet vi utsätts för buller. Buller kan till exempel vara ljud från vindkraftverk, byggarbetsplatser, industrier och skjutbanor. Smärtgränsen ligger vid 130-140 dBA.

Verksamhetsutövarens ansvar

Om din verksamhet orsakar riskerar att orsaka buller har du enligt miljölagstiftningen ett ansvar att ha tillräckligt mycket kunskap om riskerna i din verksamhet. Du har även ett ansvar att utreda buller som din verksamhet orsakar och genomföra de försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda människors hälsa. Det kan exempelvis vara rutiner för när kontrollmätningar av ljudnivån ska genomföras.

Utöver det har du som verksamhetsutövare även ansvaret att visa att du uppfyller kraven i miljöbalken. Det kan exempelvis vara att visa upp dokumentation från genomförda ljudmätningar för miljökontoret.

Kontroll av verksamhet

Miljökontoret kan komma att göra inspektioner av din verksamhet för att kontrollera att ni följer reglerna. Som verksamhetsutövare är du ytterst ansvarig för din verksamhet och måste på egen hand se till att ni följer lagstiftningen. Miljönämnden kan om de bedömer det nödvändigt förelägga verksamheten att utföra och bekosta bullerutredningar och åtgärder. Ibland kan det innebära att du måste anlita en akustikkonsult för att utföra en fackmässig bullerutredning och bullermätning.

Miljökontoret kan även få in klagomål om buller från en verksamhet. Miljökontoret brukar uppmana den som störs av bullret att först kontakta den som orsakar bullret. Om kontakten inte leder till någon förbättring kan klaganden då anmäla klagomålet till miljökontoret. När ett klagomål inkommer kontaktar miljökontoret den som är ansvarig för störningen så att den får vetskap om att ett klagomål inkommit och kunna informera om vidtagna och planerade åtgärder. Beroende på svar kan det bli aktuellt med en inspektion på plats eller ytterligare utredningar så som bullerberäkningar eller bullermätningar.

Folkhälsomyndighetens information om mätmetoder för buller inomhus och höga ljudnivåer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller från byggplatser

Riktlinjer för ljudnivåer finns i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den individuella bedömning som görs i varje enskilt fall. Byggbuller bör enligt råden begränsas så långt det är praktiskt möjligt.

Ljudnivån ska beräknas för den tid som verksamheten pågår. Det kan till exempel vara under en byggaktivitet som bullrar så som pålning, spontning eller borrning. För verksamhet som pågår under högst två månader tillåts 5 dBA högre värden. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, accepteras upp till 10 dBA högre nivåer. Detta gäller dock inte kvälls- och nattetid.

Du som verksamhetsutövare kan undvika störningar och klagomål genom att du innan bygget påbörjas planerar verksamheten så att bullerstörningarna minskar. Detta kan du göra genom en enkel bullerplan där du i förväg planerar för kommande arbeten och de eventuella störningar som kan förväntas eller som riskerar att uppstå, samt hur de kan minimeras.

Naturvårdsverkets information om buller från byggarbetsplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller från industri

Buller från industrier kan komma från till exempel fasta installationer så som fläktar, kompressorer eller från transporter inom industriområdet. När det gäller industribuller är det vanligt att det är flera bullerkällor inom ett industriområde som tillsammans ger en hög total ljudnivå. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka åtgärder som behövs för att minska störningarna. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning och riktvärden för bedömning av buller från industrier.

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller från restaurang, bar eller café

Bullerstörningar kan även orsakas av musik från verksamheter så som restauranger. Musik innehåller ofta lågfrekvent basljud som lätt sprider sig långa sträckor i en fastighet. De som upplever sig störda av musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer. Folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning av musikbuller satta på en relativt låg nivå, 25 dBA. Riktvärdena är avsedda att tillämpas i främst bostadsrum i bostäder.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en verksamhet som spelar hög musik ansvarar du för att ljudnivåerna i lokalen inte är skadlig för besökarna. Du är ansvarig för att det finns rutiner för att säkerställa att ljudnivån från musikanläggningen och gästerna inte överskrider Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer. De allmänna råden gäller båda lokaler och platser, utom- och inomhus där höga ljudnivåer kan finnas.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högtalare på offentliga platser

Det finns reglerat hur högt högtalarljudet får vara om den är placerad på platser där allmänheten får vistas. Högtalarljudet får inte vara högre än 100 dBA ekvivalent ljudnivå och 115 dBA maximal ljudnivå. Om barn under 13 år finns bland besökarna får ljudnivån inte överskrida 97 dBA ekvivalent ljudnivå och 110 dBA maximal ljudnivå.

Vid placering av högtalare tänk på att högtalaren ska placeras så att besökare inte kan befinns sig direkt intill dem. Om det finns bostäder i närheten så borde högtalarna riktas bort från bostäderna.

Anmäla om bullerstörning

Upplever du bullerstörningar från en verksamhet? Kontakta i första hand den som är ansvarig för bullerkällan. Om du störs av vägbuller vänder du dig till väghållaren. Om det gäller järnvägsbuller vänder du dig till Trafikverket. Om du störs av buller från en industri kontaktar du industrin som orsakar bullerstörningen.

Om du har varit i kontakt med verksamheten och det inte skett någon förbättring kan du anmäla bullerstörningen till miljökontoret.

Anmäla bullerstörning

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?