Mjölby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer och gränsvärden för spillvatten

Kommunens avloppsreningsverk är byggda för att ta emot spillvatten från hushåll. Spillvatten från exempelvis industrier, tandläkare och restauranger, kan tas emot om det är av hushållsliknande karaktär.

Dummybild

Spillvatten som inte uppfyller kraven på hushållsliknande karaktär kan i vissa fall renas så att det uppfyller kraven och därmed kan släppas till spillvattennätet. Bedömningen om ett spillvatten kan antas ha hushållsliknande karaktär görs från fall till fall.

Av Mjölby kommuns ABVA framgår att "Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten". Som stöd för vidare bedömning tillämpas i Mjölby kommun "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster." som är framtagna av huvudmännen för VA-verksamheterna i Eskilstuna och Strängnäs, Gästrike Vatten (Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby, Östhammar), Karlstad, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro, i december 2017.

Reningsverk

Ett reningsverk är inte byggt för att rena vad som helst. Många ämnen påverkar reningsverkets processer och leder till att vattnet inte renas som det ska.

Som verksamhetsutövare och användare av kommunens avloppsnät är ditt ansvar att veta vad ditt avloppsvatten innehåller och att inte släppa ut ämnen i avloppet som inte reningsverket kan ta hand om.

Reningsverkets bakterier är känsliga!

Vattnet som renas passerar genom tre reningssteg. I den mekaniska reningen skiljs grövre rens bort, såsom toalettpapper. I den kemiska reningen tillsätts kemikalier som binder ämnen till partiklar vilka sedan faller till botten. I det biologiska reningssteget lever små bakterier som äter upp näringsämnen i vattnet.

Tyvärr är det inte ovanligt att det tillförs ämnen till avloppsledningsnätet som förstör ledningarna eller som reningsverket inte är byggt för att rena. En del ämnen fastnar i ledningarna (exempelvis fett), andra passerar genom reningsverket utan rening (exempelvis läkemedel), och vissa ämnen stör även processerna i reningsverket.

Framförallt kan reningsverkets bakterier vara känsliga för ämnen som exempelvis olja, rengöringsmedel eller lösningsmedel. Bakterierna kan även ta skada av större mängder ämnen som annars är naturliga i processen. Exempelvis påverkas inte bakterierna av att vi sköljer ur en smetbunke hemma efter vi har bakat, men de kan skadas och till och med dö om en bakande livsmedelsindustri under en kort tid släpper ut stora mängder smet i avloppet.

Tillsammans hjälps vi åt för ett renare vatten

I de allmänna bestämmelser för användande av Mjölby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) framgår att VA-huvudmannen (kommunen) inte är skyldig att ta emot avloppsvatten som skiljer sig från vanligt hushållsavloppsvatten.

Det innebär att du som verksamhetsutövare har ett ansvar att veta vad avloppsvattnet från din verksamhet innehåller. VA-huvudmannen kan även begära in denna information.

Ta för vana att alltid kontakta VA-huvudmannen innan förändringar inom verksamheten sker, såsom produktionsförändringar eller ombyggnationer, som kan orsaka förändring av avloppsvattnet.

VA-huvudmannen är ett stöd för dig i din planering av provtagning, bedömning av analysresultat och kan även ge förslag på vad som kan fungera i er verksamhet. I de fall där vattnet inte upprätthåller kvalitet av hushållsliknande avloppsvatten ska diskussion kring lösningar föras med VA-huvudmannen. En god dialog sparar tid och pengar både för er verksamhet och för reningsverket.

Kontakta alltid VA-huvudmannen vid oförutsedda utsläpp till avloppsledningsnätet!

Begränsningsvärden

Nedan presenteras gällande begränsningsvärden enligt riktlinjerna. Analysera avloppsvattnet om det finns anledning att tro att det inte håller samma kvalitet som hushållsavloppsvatten. VA-huvudmannen kan även begära detta av dig som äger en fastighet eller bedriver en verksamhet om det finns misstankar om avvikande kvalitet på avloppsvattnet.

Tabell 1

Begränsningsvärden för parametrar som kan skada spillvattennätet. Momentanvärdena bör inte överskridas ens under kort tid.

Parameter

Begränsingsvärde

Olägenhet

pH

6,5 - 11

Korrisionsskador

Temp

45 grader celcius

Skador på plaströr och packningar

Klorid

2500 mg/l

Korrisionsskador

Sulfat

400 mg/l

Korrisionsskador

Sulfid

1 mg/l

Korrisionsskador och lukt

Konduktivitet

500 mS/m

Korrisionsskador

Magnesium

300 mg/l

Korrisionsskador

Ammoniumkväve

50 mg/l

Korrisionsskador

Cyanid

0,5 mg/l

Gasbildning, cyanväte

Fri cyanid

0,1 mg/l

Gasbildning, cyanväte

Fett

Vid mer än betydande mängd

Igensättning

Tabell 2

Begränsningsvärden för parametrar som kan försämra reningsprocesser och slamkvalitet vid utsläpp till spillvattennätet. Överskrids tabellens varningsvärden medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder.

Parameter

Begränsingsvärde

Bly, Pb

25 µg/l

Kadmium, Cd

0,15 µg/l

Koppar, Cu

200 µg/l

Krom, Cr

25 µg/l

Kvicksilver, Hg

0,15 µg/l

Nickel, Ni

25 µg/l

Silver, Ag

10 µg/l

Zink, Zn

200 µg/l

Oljeindex

50 µg/l

Nitrifikationshämning

20% hämning

Även små förändringar kan ge stor påverkan

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Med enkla medel kan man ofta påverka sina utsläpp till avloppsledningsnätet till det bättre. Bland annat kan man se över rutiner för exempelvis städ och rengöring, så som att föra dialog med eventuellt städbolag om hur och när städning går till, se över möjligheten för torrstädning och välja miljövänliga rengöringsprodukter.

För dig som hanterar fett eller olja i verksamheten, följ kommunens råd och anvisningar för installation av avskiljaren. Se över att avskiljaren är korrekt dimensionerad, fungerar som den ska genom en funktionsbesiktning och kontrollera att överfyllnadslarmet är aktiverat. Se även till att rengöringsmedlen som används är kompatibla med avskiljaren.

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna.

På deras hemsida finns information om miljögifter och andra olämpliga ämnen och hur de kan skada både avloppssystemet och vattenmiljön. Här finns även information och tips på hur man kan undvika att dessa ämnen hamnar i avloppet.

Till exempel deras publikation P95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Publikationen är inriktad mot ett antal olika branscher och vilka krav som kan ställas på avloppsvattnet från dessa. Samtidigt ges råd till anslutna verksamheter och kunskap om vilka krav huvudmannen kan ställa vid utsläpp av avloppsvatten. Svenskt Vatten har tagit fram en broschyr som är baserad på Svenskt Vattens publikation P95 samt en broschyr om hur företag kan minska sina utsläpp.

Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

P95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyr Minska företagets utsläpp av miljögifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?