Mjölby kommun, länk till startsidan

Systematiskt brandskyddsarbete

Din arbetsplats ska vara en trygg och säker plats att vistas på. Men detta ställer också krav. Det är upp till alla att främja en god säkerhet. Tillsammans kan både arbetsgivare och anställda jobba för att förhindra att brand, olycka eller skada uppstår. Alla verksamheter, stora som små, är enligt lagen om skydd mot olyckor skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Arbetet ska dokumenteras och följas upp. Kraven på hur omfattande arbetet ska vara varierar, beroende på bland annat verksamhetens storlek och riskbild.

Hette tidigare räddningstjänstlagen, ersattes av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) år 2004. Lagen lägger ett stort ansvar på den enskilde. Du som ägare eller nyttjanderättshavare förväntas ta ansvar för ditt brandskydd, samt ha rutiner för- och utrustning att avvärja brand om olyckan väl är framme. Den gamla lagstadgade brandsynen har ersatts och istället sker en tillsyn i samråd med räddningstjänsten.

Målen med lagen är att:

  • Skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor.
  • Skapa bättre förmåga i samhället att förebygga och hantera situationer som kan leda till räddningsinsatser.
  • Förbättra möjligheterna att minska antalet olyckor.
  • Flexibilitet med möjlighet att anpassa utifrån lokala förhållanden.

LSO bygger på målstyrning där de nationella målen i korthet innebär att säkerheten ska öka, färre skador och olyckor ska inträffa, konsekvenserna av dessa ska minska och skyddet ska öka. Utifrån dessa övergripande nationella mål ska alla kommuner och räddningstjänster på lokal nivå ta fram handlingsprogram, målbeskrivningar och aktiviteter.

 

Länk till författningssamlingen; lagen om skydd mot olyckor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LSO anger att det är skäligt för varje verksamhet att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både byggnadstekniska och organisatoriska, vidtas.

Det bör exempelvis inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal. Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd.

SJälva brandskyddsdokumentationen bör innehålla följande:

 

1. Policy
Brandskyddspolicyn är grunden för det systematiska brandskyddsarbetet. Den tydliggör ledningens vilja och inriktning med brandskyddsarbetet och gäller i hela verksamheten.

 

2. Ansvar och organisation
Den som är ytterst ansvarig för verksamheten - det vill säga VD, koncernchef eller motsvarande - har alltid det yttersta ansvaret för brandskyddet. Den som har det yttersta ansvaret kan dock ta hjälp av sina medarbetare i brandskyddsarbetet genom att skapa en brandskyddsorganisation med tydliga instruktioner över ansvarsområden och arbetsuppgifter. Omfattningen på organisationen beror naturligtvis på hur stort företaget är, vilken verksamhet som bedrivs och hur riskbilden ser ut. Det som är viktigt är att brandskyddsorganisationen till sin utformning och storlek är anpassad efter verksamheten, upplevs som relevant och att personalen har utbildning och förutsättningar för att lösa sin ansvarsdelegering.

 

3. Riskinventering
För att utomstående och anställda enkelt ska kunna sätta sig in hur riskbilden och brandskyddet ser ut bör det finnas en generell beskrivning av byggnaden, verksamheten och dess risker samt de brandtekniska skyddsåtgärderna.

 

4. Brandskyddsregler, instruktioner och rutiner

Eftersom fastighetsägare och verksamhetsutövare har det yttersta ansvaret för brandskyddet, är det lämpligt att upprätta ett eget regelverk kring brandskyddet. Reglerna klargör vad som är tillåtet och inte tillåtet i verksamheten i syfte att förhindra uppkomst och spridning av brand. Beroende på objekt och verksamhet skiljer sig behovet av interna rutiner och instruktioner för moment som anses som brandrisker. Det bör också redovisas hur personalen ska agera vid händelse av brand eller tillbud samt vilka förutsättningar som finns för att med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten utföra en akut insats i byggnaden eller verksamheten. (Insatsplan).

 

5. Utbildningsplan
För att uppnå ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete måste alla berörda vara utbildade, övade och ha tillräcklig kunskap om de uppgifter de förväntas utföra. Det kan behövas övningar i utrymning av arbetsplatsen eller specialanpassade utbildningar i brandskydd. Utbildningsplanen anger vilka som skall utbildas/övas, vilken typ av utbildning/övning som krävs och hur ofta dessa skall genomföras.

 

6. Kontroll och underhåll
För att brandskyddet ska hålla en acceptabel nivå måste det regelbundet genomföras kontroller och underhåll. Syftet med kontrollerna och underhållet är att personerna i byggnaden ska kunna utrymma på ett betryggande sätt och att egendomsskadorna begränsas i händelse av brand. För att säkerställa att kontrollerna utförs rätt krävs det drifts- och underhållsinstruktioner för de delar som ska kontrolleras. Med hjälp av brandskyddsritningar, checklistor eller kontrollblad underlättas arbetet med kontrollerna och underhållet.

 

7. Uppföljning och utvärdering
Ett brandskyddsarbete kan bara anses vara systematiskt om det kontinuerligt följs upp. Uppföljningen innebär att man utvärderar och vid behov förändrar de moment som ingår i brandskyddsarbetet och ser över inkomna tillbuds- och olycksrapporter.

Dokumentera brandskyddsarbetet

Du som är chef för en verksamhet som bedrivs i en byggnad eller vid en anläggning ska göra regelbundna brandskyddskontroller eller låta en utsedd brandskyddsansvarig och/eller brandskyddskontrollant sköta kontrollerna. Det delegerade ansvaret ska dokumenteras skriftligen.

Räddningstjänsten har tagit fram blanketter som ska användas av kommunens verksamheter. Nedan finns ett antal pdf:er för utskrift. Använd dem när du kontrollerar din verksamhet. Blanketterna fungerar som checklistor och med hjälp av brandskyddsstrategin beskriver du hur ni jobbar med brandskyddsstrategin i din verksamhet.

Blanketter och checklistor för SBA

Kontakt Räddningstjänsten

Brandinspektör
Johan Mårtensson
Tillsyns- och tillståndsansvarig
Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?