Mjölby kommun, länk till startsidan

Ny översiktsplan för landsbygden och de mindre orterna

Ett förslag till ny översiktsplan för kommunens landsbygd och de mindre orterna har tagits fram. Under vintern är förslaget utställt och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Strukturbild över kommunen

Strukturbild över kommunen

Bakgrund och syfte

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Kommunens gällande översiktsplan är från 2011. Kommunen har bedömt att den behöver uppdateras. Det aktuella planförslaget omfattar kommunen med undantag för tätorterna Mantorp, Mjölby och Skänninge. I Skänninge och Mantorp finns gällande översiktsplaner. I och kring Mjölby gäller nuvarande översiktsplan från 2011 till dess en fördjupning av översiktsplanen antagits.

Sammanfattning

Översiktsplanen för Mjölby kommun tar, tillsammans med de pågående och gällande fördjupningarna för Mjölby, Mantorp och Skänninge tätorter, höjd för att kommunens befolkning ökar till 35 000 invånare, vilket uppskattningsvis kan motsvara 25 - 30 års utveckling. I arbetet har även en utblick gjorts mot en situation med 40 000 invånare i kommunen.

Huvuddelen av kommunens befolkningstillväxt planeras till de tre huvudorterna som har bredast serviceutbud och pendeltågsförbindelse vilket bidrar den fysiska planeringen till att uppnå de målsättningar som finns i kommunen vision. Den aktuella översiktsplanen behandlar landsbygden och de mindre orterna där tillväxten bedöms bli mindre. Det gör att planen främst redovisar mindre utbyggnadsområden för bostäder i de mindre tätorterna samt allmänna inriktningar kring bebyggelse utanför dessa. Ett undantag från detta är Väderstad där det föreslås lite större utbyggnadsvolymer. De motiveras av ortens funktion som serviceort och att den har många arbetsplatser.

På landsbygden utanför de mindre orterna föreslås ett antal inriktningar som ska göra det lätt att komplettera bostadsbebyggelsen över tid. I upptagningsområdena för de små skolorna i Västra Harg och Normlösa föreslås även lättnader i strandskyddet för att skapa underlag för fler elever.

Planen består dels av en övergripande utvecklingsinriktning, dels förslag till hur mark- och vatten ska användas, dels en redogörelse för hur olika allmänna intressen och planeringsförutsättningar bör hanteras.

Vad händer just nu?

Utställning av planförslaget pågick 1 december 2023 - 15 februari 2024. Nu pågår arbete med att gå igenom inkomna synpunkter samt förbereda antagandehandlingar.


Utställning av planförslaget pågick 1 december 2023 - 15 februari 2024.


Planhandlingar:

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta planeringsförutsättningar Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Digital plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sammanfattande texter om olika geografiska delområden

Generella inriktningar

Landsbygden: beskrivning

Landsbygden: inriktningar

Hogstad

Normlösa

Spångsholm

Sya

Väderstad

Västra Harg

Önnebo

 

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelsen innehåller personuppgifter och publiceras därför inte på hemsidan. Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta planhandläggaren, se kontaktrutan nedan.

 

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?