Mjölby kommun, länk till startsidan

Landsbygden inriktningar

Riktlinjer för byggande på landsbygden inom planområdet

 • Ny bebyggelse på landsbygden ska normalt kunna hanteras genom förhandsbesked och bygglov genom att omfattningen är begränsad och placeringen görs i eller i anslutning till mindre bebyggelsegrupper.
 • Byggande av enstaka bostadshus är inte ett sådant väsentligt samhällsintresse att jordbruksmark normalt får tas i anspråk.
  • Undantag kan göras för bostäder som behövs för jordbruksverksamhetens drift, t.ex. bostäder för anställda eller för att möjliggöra familjejordbruk och generationsväxlingar. Bostäder för anställda ska lokaliseras vid brukningscentrum.
 • Tillkommande bebyggelse lokaliseras utanför naturvårdsobjekt.
 • Anslutning till allmänna vägnätet bör samordnas med befintliga utfarter för att inte försämra trafiksäkerheten eller leda till krav på sänkta hastigheter.
 • Vid lokalisering av nya bostäder måste hänsyn tas till risken för störningar från/på jordbruksproduktionen, särskilt djurhållning.
 • Tillgången till dricksvatten även i samband med värmeböljor och torka behöver utredas i samband med prövning av ny bebyggelse och nya verksamheter på landsbygden.

Behov av planmässig prövning av bebyggelse

 • I områden med mer än 20 bostäder ska ny bebyggelse alltid prövas i detaljplan. Även andra, mindre bebyggelsegrupper kan omfattas av detaljplanekrav som följd av behov av samlade VA-lösningar, högt bebyggelsetryck eller liknande.
 • All ny bebyggelse inom 0,5 km från i översiktsplanen föreslagna utbyggnadsområden för respektive tätort, ska normalt föregås av detaljplan.
 • I kyrkbyar samt övriga miljöer med höga kulturmiljövärden utpekade regionalt, ska förändringar av bebyggelsen ske med hänsyn till kulturmiljövärdena och med stöd av antikvarisk kompetens. I riksintresseområden kan det bli aktuellt att ny bebyggelse föregås av detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Större verksamheter eller verksamheter med miljöpåverkan ska prövas i detaljplan. Detta gäller normalt inte lantbruksverksamheter.
 • De områden där kommunen anser att prövning av ny bebyggelse ska ske genom detaljplan framgår av översiktsplanens karta avseende planeringsförutsättningar.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

 • Med hänvisning till reglerna för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” kan byggnader och anläggningar som behövs för besöksnäring och turism kan aktualiseras oavsett läge i kommunen. Bostadsbebyggelse kan aktualiseras inom skolupptagningsområdena för Västra Hargs skola och Normlösa skola. Möjliga områden att pröva i mer detalj framgår av plankartan
 • Lokala förutsättningar för att ett projekt ska kunna tillåtas är:
  • Att vatten och avlopp kan anordnas utan negativ påverkan på vattenkvaliteten.
  • Att det inte är lokaliserat i skyddad natur eller områden upptagna i kommunens naturvårdsprogram.
  • Att det inte ligger inom riksintresseområde för naturvård eller rörligt friluftsliv. (Gäller inte anläggningar för turism och besöksnäring)
 • För alla bostadsprojekt gäller dessutom:
  • Enstaka nya bostäder ska lokaliseras i anslutning till befintliga bostäder. (MB 7 kap. § 18d)

Rekommendationer om placering och utformning av bostadsbebyggelse på landsbygden

 • Bebyggelsen på landsbygden har traditionellt placerats i de minst produktiva delarna av markerna ofta i anslutning till höjdryggar, vattendrag eller dalgångar. Bebyggelsen har passats in i landskapet och sällan tillåtits dominera över det. För att nya hus inte skall störa landskapsbilden bör de placeras i anslutning till befintliga hus, vid skogsmarksgräns eller i anslutning till vägkorsningar.
 • För att ansluta till den glesa karaktären bör nya tomter vara väl tilltagna, i normalfallet minst 2000 m2. Därmed kan man i normalfallet både åstadkomma en lämplig terränganpassning och skapa utrymme för enskilt vatten och avlopp på den egna tomten.
 • Bebyggelsen bör utföras med friliggande garage/förrådsbyggnader och byggnaderna bör placeras vinkelställda i förhållande till varandra så att det bildas en gårdsmiljö på tomten. En sådan gårdsmiljö skyddar också mot vind och ger fina lägen för uteplatser.
 • Det är positivt om nya bostäder ges en stil som tydligt avspeglar sin tillkomsttid. Samtidigt bör volymer, material och färgsättning anpassas till sin omgivning. Detta innebär i normalfallet att husen utformas med sadeltak och ges en sådan volym att fasaderna dominerar över taket, vilket sker genom att taklutningen är högst 38 grader. Fasaderna ska vara av trä eller puts.
  Fasader i öppna landskapsrum syns på långt håll. Därför ska val av färgsättning ske med omsorg och hållas till traditionella färger med låg kulörthet.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?