Mjölby kommun, länk till startsidan

Västra Harg

Ortsbeskrivning

Västra Harg ligger i ett mindre jordbrukslandskap i kommunens skogsområde. Västra Hargs kyrkomiljö med tillhörande skolbyggnader, prästgård och sockenstuga är en regionalt intressant kulturmiljö. I Västra Harg bor knappt 100 personer. Orten har ett 40-tal bostäder som är samlade i två delområden på ömse sidor av ett naturreservat. Naturreservatet och Natura 2000-området Västra Hargs lövskogar omsluter samhället på flera sidor. Det finns förskola och skola i Västra Harg. Närmaste butik ligger i Önnebo ca. 4 km söderut. I Hargssjön finns en kommunal badplats. Längs vägen mot Önnebo finns även ett motionsspår, medan fotbollsplanen ligger på vägen mot Spellinge. I anslutning till fotbollsplanen finns även Eklidens festplats. Det finns således gott om allemansrättsligt tillgängliga markområden kring Västra Harg.

Plankarteutdrag över Västra Harg

Plankarteutdrag över Västra Harg

Planläge och utbyggnadsområden

Västra Harg är inte en av kommunens prioriterade utbyggnadsorter. I gällande detaljplaner finns idag ca. 10 outbyggda villatomter i en äldre detaljplan i ortens södra del. Kommunens inriktning är att i första hand fullfölja utbyggnaden av detta område. Det finns en lekplats i kvarteren som ansluter till området. Gång- och cykelväg finns nästan hela vägen till förskola och skola. I planförslaget redovisas en möjlig framtida gen kompletterande sträckning som helt undviker behovet av att färdas på allmänna vägen mellan Västra Hargs norra och södra delar.

Därutöver föreslås ett utredningsområde för att studera möjligheten att förlänga bebyggelsen längs byvägen förbi skolan österut med enstaka tomter om det visar sig att det kvarstår kapacitet i vattenförsörjningen efter att det södra delområdet byggts ut. Här innebär utbyggnaden en mindre exploatering av jordbruksmark i ett område som av administrativa skäl även utgör del av naturreservat och Natura 2000 område utan att för den skull innehålla särskilda naturvärden.

I anslutning till skolan och parkeringen föreslås ett möjligt tomtläge för butik och drivmedelsförsäljning om det skulle uppstå en kommersiell efterfrågan för detta i framtiden. Läget bedöms som särskilt gynnsamt genom att det ligger vid den befintliga dagliga servicen i Västra Harg. Avgränsningen av tomten kommer behöva ske med beaktande av de naturvärden som finns i det anslutande naturreservatet.

Där kommunen inte äger marken förutsätter en utbyggnad av orten att berörd fastighetsägare är intresserade av att ny bebyggelse kommer till.

I och i anslutning till de byggnader och miljöer med höga kulturvärden som finns i Västra Harg, bör tillkommande bebyggelse placeras och utformas så att de är väl anpassade till kulturmiljövärdena.

Park och natur

En mindre park (<0,1 ha) med kommunal lekplats finns i det södra delområdet av Västra Harg. Här finns även en asfalterad bollyta. I det norra delområdet finns lekmiljöer på skolgården som är allmänt tillgängliga kvällar och helger. Alla som bor i Västra Harg har kortare än 500 m fågelvägen till närmaste lekplats. Om detaljplanen i söder fullföljs kommer bollplanen sannolikt inte kunna vara kvar. Ytterligare parkmark planeras inte som följd av framtida utbyggnad av Västra Harg.

Tillgången på natur med höga rekreationsvärden är mycket god genom att Västra Harg omsluts av ett naturreservat. Det finns också stigar kring och mellan byns två delar att röra sig på. En eventuell framtida etablering av en stig/vandringsled mellan kyrkbyn och badet skulle dels öka tillgängligheten till badplatsen, dels skapa fler möjliga promenadslingor i närområdet. Förutsättningarna för etablering och skötsel av en sådan sträckning får utredas i särskild ordning om den ska förverkligas.

Teknisk försörjning/infrastruktur

Idag finns kommunalt vatten och avlopp utbyggt i Västra Harg med egen täkt och eget reningsverk. Vattentäktens kapacitet är begränsad och det bedöms inte vara möjligt att bygga ut Västra Harg med mer än ca. 10 bostäder utan omfattande åtgärder i form av etablering av ett nytt vattenverk eller överföringsledning från Mjölby. Kostnaderna för den typen av åtgärder bedöms inte stå i proportion till nyttan. Nya vattenförbrukande verksamheter i byn skulle försvåra möjligheten att försörja ytterligare bostäder. De föreslagna utbyggnadsområdena är anpassade efter denna situation.

Gång- och cykelvägsförbindelserna i Västra Harg bör förbättras. Idag måste man korsa den allmänna vägen två gånger vid kyrkan när man går eller cyklar mellan de norra och de södra delarna av orten. Gång- och cykelvägen söder om kyrkan övergår i en 2 m bred gångbana sista ca. 100 m innan Kullavägen. Även här behöver formellt cyklister korsa allmänna vägen två gånger på väg söderut. Förbättringar kan ske genom att trafiksäkerhetsåtgärder genomförs vid kyrkan, i kombination med att gångbanan omvandlas till en gång- och cykelbana. Ett annat alternativ kan vara att anlägga en ny gång- och cykelväg genom naturreservatet. På så sätt kan det skapas en sammanhängande säker väg mellan skolan och de södra delarna av samhället.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?