Mjölby kommun, länk till startsidan

Sya

Ortsbeskrivning

I Sya bor ca. 300 personer i ett 90-tal bostäder. Sya är bl.a. med sin kyrkomiljö en regionalt intressant kulturmiljö. Det finns en förskola i Sya liksom café/ restaurang. Övrig service finns närmast i Mantorp. Södra stambanan och landsvägen delar orten i två delområden där det norra delområdet ligger vackert i anslutning till Svartån och den gamla kyrkmiljön. Sya skidklubb bedriver omfattande verksamhet på sin anläggning och det finns ett mindre friluftsbad samt en hembygdsgård i byn. Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt och det finns kapacitet till viss ytterligare utbyggnad av orten. Vardagar finns det viss linjelagd kollektivtrafik med 8/9 turer i vardera riktning på linjen mellan Mjölby och Mantorp, men linjen kommer läggas ner under 2024. Mer omfattande kollektivtrafikutbud finns via pendeltågsstationen i Mantorp ca. 4,5 km bort. Närheten till Svartån ger en attraktiv närmiljö. Närheten till Solberga naturreservat och skidklubbens anläggning gör att det finns allemansrättsligt tillgänglig mark i närområdet trots ortens läge i jordbrukslandskapet

Plankarteutdrag över Sya tätort

Plankarteutdrag över Sya tätort

Planläge och utbyggnadsområden

Sya är inte någon av kommunens prioriterade utbyggnadsorter. Det finns inga outbyggda planlagda områden. Ett par mindre utbyggnadsområden för bostäder föreslås på ömse sidor om bäcken som rinner längs bebyggelsen i södra delen av Sya. Områdena består av dels randzon till åkermark, dels hästhagar. Det har inte bedömts vara möjligt att hitta alternativa utbyggnadsområden i Sya som inte berör jordbruksmark. De utpekade områdena bedöms inrymma drygt 10 villatomter. Områdena är trafiksäkerhetsmässigt väl lokaliserade för att möjliggöra för barn att nå förskola och park utan att trafikera större gator eller vägar.

Där kommunen inte äger marken förutsätter en utbyggnad av orten att berörd fastighetsägare är intresserade av att ny bebyggelse kommer till.

I och i anslutning till de byggnader och miljöer med höga kulturvärden som finns i Sya, bör tillkommande bebyggelse placeras och utformas så att de är väl anpassade till kulturmiljövärdena.

Park och natur

I norra delen av Sya finns planlagd parkmark längs Svartån med potential för en mer allmänt tillgänglig badplats. Merparten av kommunens parkmark ligger annars i delområdet söder om järnvägen. Parkmarken ligger strategiskt i förhållande till förskolan och föreslagna utbyggnadsområden, men arealen är relativt begränsad. I Sya finns även två kommunala lekplatser, varav den ena ligger norr om landsvägen och den andra söder om järnvägen. Alla boende i Sya har kortare än 500 m fågelvägen till närmaste lekplats. Blir utbyggnad aktuellt bör bäckstråket i sin helhet skötas som naturmark.

Teknisk försörjning/infrastruktur

Det bedöms inte behövas några särskilda åtgärder kopplade till den tekniska försörjningen eller infrastrukturen som följd av utbyggnadsförslagen.

Fjärrvärme är utbyggt till Sya.

Det finns en återvinningsstation i Sya. Denna kommer de närmaste åren genomgå en förvandling då systemet för förpackningsinsamling ändras och merparten kommer ske fastighetsnära. I nuläget bedöms att de mindre orter som har återvinningsstationer idag kommer behöva behållas men få ett fokus på hantering av skrymmande förpackningar.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?