Mjölby kommun, länk till startsidan

Allmänna intressen - generella inriktningar inom planområdet

Inriktningar service

Kommunens långsiktiga målsättning är att förbättra nuvarande tillgänglighetsnivå så att:

 • minst ca. 90% av befolkningen har högst 5 km till daglig service
 • i princip hela befolkningen har högst 10 km till daglig service

Kommunens serviceorter är:

 • Mantorp
 • Mjölby
 • Skänninge
 • Väderstad

Normlösa och Västra Harg/Önnebo är viktiga servicenoder i kommunens landsbygdsområden även om serviceutbudet inte är lika brett som i serviceorterna.

Kommunen förordar att bidrag kan aktualiseras för daglig kommersiell service i Väderstad och Önnebo/Västra Harg inom kommunen och i Fornåsa i Motala kommun.

Inriktningar trafik, gator och vägar inom planområdet

 • Mjölby kommun eftersträvar bekväma, säkra, snabba och miljövänliga kommunikationer. Hela vägen – dörr till dörr – ska beaktas.
 • Kommunen ska verka för utbyggnad av nya stambanor genom regionen och vidare mot Jönköping-Göteborg, Jönköping-Malmö. I första hand i form av fyra spår för 250 km/h från Linköping och västerut via Mjölby station. I andra hand i form av höghastighetsbana (minst 300 km/h) i en sträckning utanför kommunens tätorter.
 • Den tekniska utvecklingen gör det möjligt för fler att resa hållbart även på landsbygden, exempelvis med elcykel. Kommunen ska bl.a. därför verka för en fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet inom och mellan tätorterna.
 • Gatu- och vägmiljöerna i centrala lägen bör prioritera oskyddade trafikanter och dämpa motorfordonstrafikens negativa inverkan.
 • Lokalgator utformas med hänsyn till god trafiksäkerhet.
 • Gator och allmänna platser ska fortsätta göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar så att transporter och rörelser kan ske på egen hand.
 • Vid utbyggnad av nya gator läggs kanalisation för utbyggnad av fibernätverk.
 • Vid ny- och ombyggnad av busshållplatser utrustas de med cykelställ som gör det lätt att låsa fast cyklarnas ramar.

Kommunens förhållningssätt till riksintressena för kommunikationer

 • Längs alla vägar och järnvägar av riksintresse bör nya bostäder eller annan känslig verksamhet inte lokaliseras på så sätt att det uppstår störningar till följd av buller eller vibrationer eller risker till följd av att vägarna används för transporter av farligt gods. Ny bebyggelse på landsbygden ska inte heller förutsätta nya anslutningar till detta vägnät eller att anspråk kan komma att ställas på sänkt hastighet eller buller/riskreducerande åtgärder.

Kommunens generella målsättning för kollektivtrafiken är att:

 • Kommunen stödjer utvecklingen av kollektivtrafik, i första hand pendeltågstrafiken och Mjölby som knutpunkt för järnvägsnätet. Kollektivtrafiken måste även i framtiden kunna vara ett reellt alternativ även för boende utanför de större tätorterna. Kommunen strävar att kollektivtrafiken görs mer tillgänglig och att färdtjänst är ett väl fungerande alternativ för dem som inte alls kan nyttja kollektivtrafiken.
 • Det finns kollektivtrafik vars standard möjliggör pendling och fritidsresande mellan Mjölby tätort och kommunens övriga tätorter samt mellan Mjölby och grannkommunernas centralorter.
  • Lägsta turtäthet vardagar bör vara timmestrafik 05-23 och halvtimmestrafik under högtrafik morgon och eftermiddag. På de mest betydelsefulla linjerna (Östgötapendeln) bör trafiken istället vara kvartstrafik i högtrafik och halvtimmestrafik övrig tid.
  • Andelen av befolkningen som har god tillgänglighet till kollektivtrafik ska inte minska. (högst 500 m för busshållplats utanför stationsorterna eller högst 1000 m till pendeltågsstation i Mantorp och Skänninge respektive 1500 m i Mjölby).
  • Restiden från kommunens tätorter till Mjölby centrum bör vara högst 20 minuter med kollektivtrafik.
  • Restiden från kommunens tätorter till Linköpings centrum bör vara högst 40 minuter med kollektivtrafik.
  • Restiden mellan Mjölby tätort och övriga angränsande kommunhuvudorter bör vara högst 35 minuter.
  • Restidskvoten mellan tåg och bil bör vara högst 0,8 respektive 1,3 för buss och bil mellan kommunens stationsorter och angränsande kommunhuvudorter.

Inriktningar för ekosystemtjänster inom planområdet

 • Kommunens naturvårdskompetens används vid planläggning och exploatering av naturmark
 • Områden som enligt kommunens naturvårdsprogram har höga naturvärden i ett nationellt eller regionalt perspektiv eller som i övrigt hyser skyddade arter, bör normalt undantas från exploatering. Detta gäller särskilt för områden med en mångfald av ekosystemtjänster eller som är centrala för den gröna och blå infrastrukturen. Så långt möjligt bör även områden med höga värden i ett kommunalt eller lokalt perspektiv skyddas.
 • I samband med planläggning och förhandsbesked i områden där kunskapen om befintliga naturvärden är begränsad bör normalt en naturvärdesinventering genomföras.
 • Går det inte att bevara värdefulla naturområden ska ekologisk kompensation tillämpas i plan- och exploateringsprocesserna.
 • Mjölby kommun ska erbjuda sina invånare attraktiva rekreationsområden och parker och grönområden av hög kvalitet.
 • Värdefulla rekreations-, natur- och kulturmiljöer i kommunen ska bevaras och om möjligt utvecklas i sammanhängande grön- och blåstrukturer.
 • Parker anordnas i tätorterna så att merparten av invånarna har tillgång till parker av rimlig storlek inom bekvämt promenadavstånd och utan att behöva korsa trafikbarriärer.
 • Parkerna bör ligga välintegrerat i förhållande till gatu- och gång- och cykelvägsnätet och med tydliga entréer och gränser så att de är naturliga att hitta till och uppfattats som tydligt offentliga. Tillgängligheten för funktionshindrade behöver beaktas särskilt så att alla parker är tillgängliga i rimlig utsträckning mot bakgrund av den befintliga topografin.
 • Förskolor samt låg- och mellanstadieskolor bör ha tillgång till en skolskog inom bekvämt promenadavstånd där naturförutsättningarna medger detta.
 • I anslutning till kommunens tätorter bör det finnas ett rekreationsområde av tillräcklig storlek där naturförutsättningarna medger detta.
 • Svartåns potential för turism och friluftsliv bör stärkas genom en positiv inställning till anläggande av bad, bryggor och kanotled. Detta bör ske med hänsyn till de befintliga naturvärdena.

 • Träd bör bevaras och planteras i grönområden och parker för att skapa skugga, bidra till renare luft och effektiv dagvattenhantering. I de större gaturummen bör också vegetation anordnas.
 • Vid utformningen av anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvatten bör de också gynna den biologiska mångfalden och öka rekreationsvärdena.
 • Planeringen och skötseln av tätorternas parker och grönområden bör anpassas till klimatförändringarna.
 • Planeringen och skötseln av tätorternas parker och grönområden bör stärka de ekologiska sambanden i kommunen där så är möjligt utan att ge avkall på rekreations- och upplevelsevärden.
 • Skogsskötseln i anslutning till kommunens tätorter bör anpassas till allmänhetens behov av tillgång till rekreationsmark och till befintliga naturvärden.
 • Utformningen och skötseln av mark i anslutning mot odlingslandskapet bör gynna pollinering och biologisk mångfald.

Jordbruksmark

 • Jordbruksmark ska så långt möjligt undantas från exploatering. Jordbruksmark kan exploateras om det avser ett väsentligt samhällsintresse och det saknas lämpliga alternativa lokaliseringar. En sådan exploatering ska föregås av en jämförande analys av jordbruksmarkens relativa brukningsbarhet. Så långt möjligt bör då den mark som bedöms ha högre brukningsbarhet undantas från exploatering. Andra faktorer behöver dock också vägas in såsom mycket höga naturvärden (i första hand klass 1) och ortsbornas behov av rekreationsområden.
 • Vid exploatering av jordbruksmark bör marken användas effektivt genom en god täthet vad gäller antal bostäder eller arbetsplatser.

Riksintressen naturvård och rörligt friluftsliv

 • Kommunens inriktningar framgår av ställningstaganden för respektive område - se den digitala kartan.

Inriktning kulturmiljöer inom planområdet

 • Kommunens kulturmiljöer görs välkända och lätt tillgängliga.
 • Kulturmiljöerna i kommunen förvaltas för kommande generationer och kan utvecklas med nya byggnader och tillägg om de stärker eller samspelar väl med de befintliga karaktärsdragen.
 • De i byggnadsinventeringar utpekade områdena och objekten har ett så högt kulturhistoriskt värde att särskilt stor hänsyn bör tas till dessa vid eventuella förändringar och förtätningar. Detta gäller såväl förändringar av byggnaderna som närmiljöerna med t.ex. träd och anläggningar.
 • Nybyggnation intill eller inom områden med befintlig bebyggelse eller allmänna platser med höga kulturhistoriska värden utförs på ett sätt som stärker och bidrar till platsens specifika karaktär. Hög materialkvalitet, traditionella färger och kulörer, traditionella material och byggnadsvolymer är viktiga aspekter att säkerställa.
 • Inom områden med höga kulturmiljövärden samt för enstaka objekt med höga kulturvärden krävs särskild anpassning vid om- och tillbyggnader.
 • Kvaliteter och karaktärsdrag hos bebyggelse och bebyggelsemiljöer säkerställs i planering och bygglovgivning. Byggnader och platser med höga kulturvärden bör skyddas vid detaljplaneläggning.
 • Bygglov och förhandsbesked för/vid byggnader och miljöer med höga kulturvärden sker i samverkan med antikvarisk expertis.
 • Att områden bedömts ha höga kulturvärden av länsstyrelsen är en faktor som kan leda till att kommunen bedömer att prövning av ny bebyggelse ska föregås av områdesbestämmelser eller detaljplan.

Vattenfrågor

Inriktningar grundvattenskydd inom planområdet

 • Inom grundvattenförekomster regionalt viktiga för dricksvattenförsörjningen bör nya miljöfarliga anläggningar eller verksamheter som kan leda till utsläpp som kan försämra vattenkvaliteten undvikas. Där så inte är möjligt ska verksamheterna regleras så att med villkor/försiktighetsmått som minskar risken för påverkan. Befintliga verksamheter ska vidta försiktighetsmått för att minska risken för negativ påverkan.
 • Inom övriga identifierade grundvattenförekomster ska så långt möjligt nya industriområden eller större vägar inte planläggas. Där så ändå sker, ska kommunen vid utbyggnaden säkerställa att dagvatten inte infiltreras lokalt utan att ha föregåtts av rening.

Inriktningar ytvattenskydd inom planområdet

 • Kommunens riktlinjer för dagvatten används för att säkerställa att dagvattnets kvalitet är tillfredsställande innan det når klassade ytvattenförekomster.
 • I samband med tätortsutbyggnad som berör öppna diken eller vattendrag bör kommunen öka kapaciteten att fördröja dagvatten och skapa större naturvärden genom att vidta åtgärder som skapar fördröjningar och mer naturliga strandzoner.
 • Kommunen är positiv till nyskapande av fördröjnings/bevattningsmagasin ute i jordbrukslandskapet.
 • Kommunen är positiv till att markavvattningsföretag görs om så att nuvarande öppna diken får mer naturliga strandzoner och översvämningsytor. Initiativet för sådana åtgärder vilar på respektive företag/förening.

Inriktning dagvatten i planeringen inom planområdet

 • I den fysiska planeringen tillämpas kommunens riktlinjer för dagvatten.

Inriktning ny bebyggelse i VA-områden inom planområdet

 

 • I redovisade VA-områden är kommunen restriktiv till ny bostadsbebyggelse.
 • I de områden där det kan vara aktuellt med allmänt VA bör ny bebyggelse föregås av planläggning.

Inriktning dikningsföretag inom planområdet

 • Genom dagvattenfördröjningsåtgärder vid nybyggnation påverkar tätortsutvecklingen inte dikningsföretagen. Kommunen kommer delta i drift- och underhållsåtgärder motsvarande de andelstal man har som fastighetsägare eller de andelstal som motsvaras av de arealer som berörts av tätortsutveckling sedan dikningsföretaget fastställts.

Värdefulla ämnen och mineral

Inriktning naturgrustäkter inom planområdet

 • Nya naturgrustäkter bör inte tillkomma.
 • Befintliga naturgrustäkter bör avslutas och återställas.

Inriktning bergtäkter inom planområdet

 • Det är normalt sett lämpligare att uttömma befintliga täkter än att öppna nya täkter.
 • Nya täkter bör lokaliseras
  • nära större vägar i rimlig närhet till de större tätorterna för att minska transportbehov och trafikbullerstörningar samt belastning på det mindre vägnätet.
  • så att bullernivåerna vid närmaste bostäder klarar gällande riktvärden för industribuller.
 • Markreservationer för framtida bergtäkter föreslås på två platser i kommunen, baserat på den översiktliga analys som gjorts i den regionala materialförsörjningsplanen. Åtgärder som försvårar framtida täktverksamhet (t.ex. nya bostäder) ska undvikas. Förutsättningarna för en ev. täkt får prövas i sedvanlig miljöprövning om och när det blir aktuellt med en täkt.
  • Söder om Mjölby, väster om väg 32, strax norr om kommungränsen. Bra läge nära Mjölby tätort och nära större vägar. Få närliggande bostäder och kända naturvärden.
  • Nordost om Västra Harg, vid befintliga täkter i Spellinge. Materialkvaliteten bedöms som hög, vilket motiverar att underlätta för fortsatt och utvidgad täktverksamhet på sikt. Den höga kvaliteten kan motivera de sämre transportförutsättningarna för byggnationer där det ställs höga kvalitetskrav.

Inriktning uran- och metallutvinning inom planområdet

 • Bevarandet av jordbruksmark inom kommunens slättområde bedöms vara ett viktigare samhällsintresse än brytning av uran m.fl. metaller i alunskifferområdet. Även den stora miljöpåverkan som brytning av uran kan medföra bidrar till att Mjölby kommun är negativt inställd till prospektering och brytning av uran eller andra ämnen i den metallhaltiga alunskiffern.

Elproduktion och eldistribution

Inriktning solcellsparker inom planområdet

 • Kommunen ser positivt på etablering av solcellsparker. I första hand på skogsmark. Alternativt kan även etablering ske på jordbruksmark, men då på mindre fält i första hand fält < 2 hektar, men inte på fält > 10 hektar. Solcellsparker bör inte heller etableras i områden med höga natur- eller kulturvärden. I tätorternas närområde bör solcellsparker inte etableras.

Inriktning vindkraft inom planområdet

 • Försvarsmaktens stoppzon bör justeras så att sektorn väster om Malmen undantas.
 • Inom stoppzonen etableras inga nya vindkraftsanläggningar, men befintliga verk får ersättas med nya i den omfattning som är möjlig med hänsyn tagen till miljön, människors hälsa och närliggande kraftverk.
  • Samråd ska ske med berörd grannkommun vid etableringar närmare än 5 km från kommungräns.
  • Avståndet till planlagda områden, eller utvecklingsområden i kommunens översiktsplan för tätorterna Mantorp, Mjölby, Skänninge och Väderstad ska vara minst 1500 m.
  • Avståndet till kyrkbyar samt planlagda områden i övriga delar av kommunen ska vara minst 1000 m.
  • Avståndet till bostäder (såväl permanentbostäder som fritidsbostäder) ska vara minst 500 m.

Totalförsvarsfrågor

Inriktning försvarsmaktens riksintressen inom planområdet

 • Försvarsmaktens stoppzon bör justeras så att sektorn väster om Malmen undantas.
 • Definitionen av sammanhållen bebyggelse inom stoppzonen ändras så att den avser nuvarande sammanhållen bebyggelse samt utbyggnadsområden enligt översiktsplanen.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?