Mjölby kommun, länk till startsidan

Önnebo

Ortsbeskrivning

Önnebo är en större by med ett tjugotal hushåll. I Önnebo finns en lanthandel som även fungerar som ombud för apotek och systembolaget. Önnebo präglas av det tidigare sågverket.

Plankarteutdrag över Önnebo

Plankarteutdrag över Önnebo

Planläge och utbyggnadsområden

Önnebo omfattas inte av någon detaljplan och det saknas planerade utbyggnadsområden. På sikt är det sannolikt att någon form av förändring kommer ske på platsen för sågverket. Det kan då behöva föregås av utredningsinsatser. En viktig fråga att hantera vid en sådan omvandling är de markföroreningar som påträffats.

Park och natur

Då Önnebo är en liten ort och inte omfattas av planer saknas också särskilt utpekad parkmark. Däremot ansvarar kommunen för en lekplats i Önnebo. Lekplatsen är så belägen att ingen i Önnebo har mer än 500 m fågelvägen till den. Önnebo omges av ett småbrutet landskap med stort inslag av allemansrättsligt tillgänglig skogsmark.

Teknisk försörjning/infrastruktur

Idag finns kommunalt vatten och avlopp utbyggt i Önnebo med egen täkt och eget reningsverk. Åtgärder pågår för att förbättra kvaliteten på råvattnet som används till dricksvattnet i Önnebo.

Det finns en återvinningsstation i Önnebo. Denna kommer de närmaste åren genomgå en förvandling då systemet för förpackningsinsamling ändras och merparten kommer ske fastighetsnära. I nuläget bedöms att de mindre orter som har återvinningsstationer idag kommer behöva behållas men få ett fokus på hantering av skrymmande förpackningar.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?