Mjölby kommun, länk till startsidan

Miljö- och riskfaktorer i Mjölby kommun - en vägledning

Som en följd av synpunkter under samrådet kring översiktsplanen för landsbygden och de mindre orterna har avsnittet om miljö- och riskfaktorer brutits ut till ett kommunomfattande tematiskt tillägg inför den formella utställningen.

Dummybild

Bakgrund och syfte

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Kommunens gällande översiktsplan är från 2011. Kommunen har bedömt att den behöver uppdateras. Det aktuella planförslaget omfattar kommunen med undantag för tätorterna Mantorp, Mjölby och Skänninge. I Skänninge och Mantorp finns gällande översiktsplaner. I och kring Mjölby gäller nuvarande översiktsplan från 2011 till dess en fördjupning av översiktsplanen antagits.

Sammanfattning

Översiktsplanen för Mjölby kommun tar, tillsammans med de pågående och gällande fördjupningarna för Mjölby, Mantorp och Skänninge tätorter, höjd för att kommunens befolkning ökar till 35 000 invånare, vilket uppskattningsvis kan motsvara 25 - 30 års utveckling. I arbetet har även en utblick gjorts mot en situation med 40 000 invånare i kommunen.

Huvuddelen av kommunens befolkningstillväxt planeras till de tre huvudorterna som har bredast serviceutbud och pendeltågsförbindelse vilket bidrar den fysiska planeringen till att uppnå de målsättningar som finns i kommunen vision. Den aktuella översiktsplanen behandlar landsbygden och de mindre orterna där tillväxten bedöms bli mindre. Det gör att planen främst redovisar mindre utbyggnadsområden för bostäder i de mindre tätorterna samt allmänna inriktningar kring bebyggelse utanför dessa. Ett undantag från detta är Väderstad där det föreslås lite större utbyggnadsvolymer. De motiveras av ortens funktion som serviceort och att den har många arbetsplatser. I Hogstad, Sya, Spångsholm och Västra Harg föreslås däremot mindre utbyggnadsområden för bostäder.

På landsbygden utanför de mindre orterna föreslås ett antal inriktningar som ska göra det lätt att komplettera bostadsbebyggelsen över tid. I upptagningsområdena för de små skolorna i Västra Harg och Normlösa föreslås även lättnader i strandskyddet för att skapa underlag för fler elever.

Planen består dels av en övergripande utvecklingsinriktning, dels förslag till hur mark- och vatten ska användas, dels en redogörelse för hur olika allmänna intressen och planeringsförutsättningar bör hanteras.

Vad händer nu

Kommunfullmäktige antog det tematiska tillägget till översiktsplanen 18 juni 2024.

Den 18 juni 2024 beslutade kommunfullmäktige att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen.


Planhandlingar:

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Underlagkarta Pdf, 4 MB.

 

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtandet innehåller personuppgifter och publiceras därför inte på hemsidan. Om du vill ta del av utställningsutlåtandet kan du kontakta planhandläggaren, se kontaktrutan nedan.

 

Länsstyrelsens utställnings/granskningsutlåtande Pdf, 123 kB.

Protokollsutdrag kommunfullmäktiges antagandebeslut Pdf, 1.5 MB.

Utställning av planförslaget pågick 1 december 2023 - 15 februari 2024.


Planhandlingar:

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlagskarta Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Digital underlagskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelsen innehåller personuppgifter och publiceras därför inte på hemsidan. Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta planhandläggaren, se kontaktrutan nedan.

 

Kungörelse om utställning Pdf, 156.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?